Marknadsläget i skogsnäringen Q2 2021

Armas Jäppinen
marknadsläget i skogsnäringen SCA Q2

Marknadsläget i skogsnäringen är fortsatt bra efter halvårs-skiftet, och inte minst för de som säljer massa och sågade trävaror. Trots att rapporterna talar om stabilt låga råvarupriser så har mycket skogsmark i bolagen också lett till uppskrivningar av tillgångarna. Setra och Södra har redan tidigare rapporterat om ett rekordgott andra kvartal, vilket vi också skrivit om på Skogsforum.se.

Nu när fler rapporter börjat trilla in kan noteras att tryckpapperet fortsätter tynga resultatet för bolag som Stora Enso och SCA, men också att massa-pappersbolag som BillerudKorsnäs och Rottneros utan skog och produktion av sågade trävaror uppvisar relativt bra siffror. Enligt delårsrapporten och kommentaren från Rottneros VD så är förklaringen:

“En stark massamarknad, låga rörliga kostnader och höga produktions- och försäljningsvolymer var främsta orsakerna till resultatförbättringen.”

Tittar man på rapporten från det större och bredare skogsbolaget SCA så sammanfattar de i sitt meddelande efter Q2 2021 marknadsläget i skogsnäringen för en stor del av branschen:

“Resultatet för det andra kvartalet 2021 var det högsta sedan utdelningen av Essity år 2017 och stärktes väsentligt jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Högre försäljningspriser, högre produktion och stabilt låga kostnader inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt. Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit kontrollerad under kvartalet. Priserna på timmer och massaved har varit i linje med föregående period. Marknadsläget för sågade trävaror har fortsatt stärkts, drivet av globalt hög efterfrågan inom byggvaruhandeln och nybyggnation. Ihållande hög efterfrågan har lett till fortsatt låga lagernivåer och kraftigt ökade marknadspriser.”

marknadsläget i skogsnäringen SCA Q2 2021
En bild över marknadsläget i skogsnäringen och SCA Q2 2021, Källa: SCA.se

Även om SCA tillhör de bolag med skaplig exponering mot sågade trävaror, så verkar marknadsläget i skogsnäringen vara enormt bra i år, och ännu mer så marginalerna.

När det gäller SCA och andra trävaruleverantörer hänvisar man till en stark global efterfrågan på trävaror, samtidigt som det egentligen nog varit de volymer som kunnat skickas till USA-marknaden som också dragit upp priserna i exempelvis Europa och i Sverige. Här har ju inte byggandet ökat? Ok, färdigvarulagren är fortsatt ganska tomma, men marknadsläget i skogsnäringen verkar lurigt om man till stor del bygger det på svensk och amerikansk byggverksamhet.


Det byggs med lösvirke även i svenska köpcenter 2021, vilka påminner oss om USA-marknaden på fler än ett sätt. Foto: Armas Jäppinen

Förpackningsmaterial och skog också bra 2021

Även bolagen som har större exponering mot förpackningsmaterial har gått bra i år, vilket också ger viktiga indikationer för marknadsläget i skogsnäringen 2021. Förutom Stora Enso har exempelvis BillerudKorsnäs rapporterat ett stabilt och bra resultat med goda framtidsutsikter.

När det gäller Stora Enso har de totalt sett gått relativt bra i år, förutom papper där bland annat Kvarnsveden som är under avveckling tynger. De har dock även förpackningsmaterial och totalt sett en stor produktion av sågade trävaror i Europa. Stora Enso är också ett bolag med mycket egen skog igen, sedan Bergviksplitten. De har därmed återigen också den nygamla utmaningen att rapportera resultatet och räntabilitet givet de stora kapital-tillångar och värdeförändringar som skogen innebär. Ett sätt att göra det är att räkna bort skogen och skriva som Stora Enso gjort i en punkt angående halvårsrapporten i år:

“Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 18,1 % (7,8 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet att ligga över 13 %”.

Man kan om man tittar vidare också läsa att:

“Värdet av skogstillgångar, inklusive uthyrd mark och Stora Ensos andel av Tornator, ökade till 7,4 (5,4) MEUR. Under fjärde kvartalet 2020, ändrades värderingsmetoden av skogliga tillgångar i Sverige till att baseras på marknadsdata.”

Stora Enso har som sig bör mer detaljerat och redan under 2020 informerat om att man skulle börja tillämpa den nya värderingsmetoden.

Utmaningar och möjligheter med högt värderade tillgångar ser i alla fall ut att öka snabbt nu? När det gäller Stora Enso och andra bolag med stora skogstillgångar i sina portföljer är det ju nu genomgående uppskrivningar som gäller. Det med hänvisning till att man nu gör “marknadsvärderingar”. De tre största börsbolagen Stora Enso, SCA och Holmen har sina skogstillgångar i olika delar av landet, vilket innebär att det påverkar olika mycket. Det ska också ses i skenet av att marknadsvärdet för skog verkar få allt mindre med produktions- och substansvärde att göra. Speciellt i södra Sverige.

SCA har bara skogstillgångar i Norra Sverige, och har det lite lättare att redovisa ett värde:
“SCA har baserat värderingen av skogstillgångar på skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA innehar skog. Under det första halvåret 2021 har marknadsvärdet på skog ökat. Per 30 juni uppgick det genomsnittliga marknadspriset som applicerades på SCAs skogstillgångar till 300 SEK/m3sk. Tillämpat på SCAs stående virkesvolym uppgick det totala värdet på SCAs skogstillgångar till 76,6 miljarder SEK. Per 31 december 2020 uppgick marknadspriset till 291 SEK/m3sk och det totala värdet på SCAs skogstillgångar till 74,9 miljarder SEK”

Vi får säkert anledning att återkomma till hur skogsbolagen ska lösa den här knuten framöver, inklusive de risker det för med sig att låta så stora delar av tillgångarna i bolagen följa med marknadsvärderingar. Även Holmen har berört frågan i sin senaste “investerarkommunikation”, även om deras Q2-rapport inte kommer än på några veckor. Holmen verkar i alla fall redan ha landat på att värdera sina skogar till 43 Miljarder i år. Som vanligt är det viktigt att veta att det skiljer sig mellan olika mått på rundvirke och skogstillgångar, liksom vad som kallas söder, mellan och norr i Sverige.

Marknadsläget i skogsnäringen för “Gröna obligationer” 2021?

Ett sätt att kapitalisera stora tillgångar är förstås att ställa ut företagsobligationer. Vi har också skrivit om gröna obligationer i år och i relation till EU:s taxonomi. Även om skogsbranschen varit starkt negativa till förslagen, så har en del av de enskilda skogsbolagen varit relativt tysta i debatten. Nu rapporterade SCA i delårsrapporten om en lyckad emissioner under våren:

“Under det andra kvartalet emitterade SCA gröna obligationer till ett totalt belopp om 1,5 miljarder
SEK med en löptid på sju år. Emissionen möjliggör för investerare att bidra till klimatomställningen genom att öka den positiva effekten av SCAs klimatnytta. Obligationerna är noterade på
NASDAQ Stockholm Sustainable Bonds. Medlen ska användas i enlighet med SCAs ramverk för
gröna obligationer vilket har erhållit högsta möjliga rating från CICERO Shades of Green.”

Andra skogsbolag som Stora Enso fortsätter säkert också arbeta med gröna obligationer för att låna in pengar till bra villkor, och deras specialitet “betalningsplan med ränta” för att också låna ut pengar med ränta. Att kunna låna ut pengar är förstås ett bra och beprövat sätt att knyta upp enskilda skogsägare som virkesleverantörer. Kanske blir det ännu mer framgångsrikt om mindre enskilda skogsägarna, tack vare EU:s regelverk för taxonomin i praktiken riskerar att bli ännu mindre självständiga?

Mycket spännande händer i alla fall i skogsbranschen vilket påverkar politiken och marknadsläget i skogsnäringen, och nu skrivs det alltmer insiktsfullt även i del av dagspressen vilket är glädjande. Fortsättning följer med andra ord.


Föregående artikel
Borrar-larvgångar

Mera borrar — fler fångade i år på 20 av 54 orter.

Nästa artikel
motorsågskörkort-säkert behov

Motorsågskörkort 2021 — säker efterfrågan ?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack