Fortsatt höga träpriser för byggare hösten 2021

Armas Jäppinen
Träpriser-ökning-12 månader

Höga träpriser på byggmarknaden har vi skrivit om förut i år. Enligt den senaste statistiken med faktorprisindex från SCB ståtar nu träprisernas ökning den senaste 12 månaderna i överlägsen topp. Ökningen slår dock inte igenom så mycket på de totala byggkostnaderna, framtidstron i branschen eller för den del timmerpriserna till skogsägarna. Nu ramlar det samtidigt in nya kvartalsrapporter och nya rekordvinster för kvartal tre från sågverksbolagen. Det är för de större börsbolagen inte minst sågade trävaror som fortsatt tillsammans med förpackningar drar upp vinsterna, exv. hos Stora Enso.

Höga träpriser i byggandet kan tyvärr och normalt sett inte dra med sig lönsamheten i hela skogsbruket. Samtidigt är marknadsläget för många svenska massa- och pappersprodukter liksom för biobränslen också bra just nu, samtidigt som oron över de politiska vindarna ökar på flera håll och tryckpapper har problem.

När det gäller träpriserna och byggmarknaden generellt har det kommit flera nya rapporter senaste veckan. En var den senaste marknadsrapporten som Tyréns gör och som publiceras av TMF (Trä- och möbilindustriföretagen). Tongångarna är positiva: “Omsättningen och prisutvecklingen på bostadsmarknaden har ökat stadigt sedan mitten av 2020, men hösten har inletts något svalare. Överallt i landet har priserna på småhus ökat, med i genomsnitt 16 procent på årsbasis. För bostadsrättslägenheter har priserna ökat med 10 procent på årsbasis.”

Tyréns hänvisar också till att: “Boverkets prognos från juni är att det totala bostadsbyggandet ökar med 8 procent under 2021, givet att 61 700 bostäder påbörjas och inklusive nettotillskottet genom ombyggnad. Under 2022 spår Boverket att 64 000 bostäder påbörjas.”

När det gäller antalet småhus är det enligt TMF en betydligt mindre marknad, och antalet små trähus som byggs var dessutom högre för några år sedan. Antalet lägenheter i flerfamiljshus med trästomme ökar å andra sidan och är enligt senaste “TMF I SIFFROR” i år lika många till antalet som småhusen.

Antalet småhus av trä, fördelat på styckebyggda och gruppbyggda, Källa: TMF i siffror, nr 2 2021

Höga träpriser verkar inte oroa Tyréns eller de byggare som tillfrågats. Inte heller den stora “betongsuggan” som kan blockera cement från Gotland verkar oroa, men nu ska i alla fall cementen utredas mer, och av fler myndigheter.

Träpriserna upp 90 % på årsbasis enligt SCB

Priserna på trä som byggnadsmaterial som hittat till SCB:s officiella statistik visar alltså att träpriserna håller sig “bra” i Sverige, och trots att ökningstakten i september gått ned till 3,1 % så tronar trä som byggnadsmaterial nu i ensam topp med 89,1 % högre priser under det senaste året. Jämfört med tidigare månader där vi skrivit om en stark husmarknad och SCB:s faktorprisindex så har prisökningen på årsbasis “trävaror” nu kört ifrån den tidigare klassettan “armeringsstål”.

De höga träpriser som nu rapporteras tynger dock inte de totala byggkostnaderna om man ser till bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus, vilka är mycket mer betongtunga. Genomsnittsökningen för byggmaterialet är trots de stora stål- och träprisökningarna “bara” 16 % på årsbasis, och lägre för den största enskilda materialkostnaden som är “betongvaror”. Snickerierna verkar inte tagit ut några högre priser alls, vilket kanske inte är så bra som det låter? I alla fall om man hoppas på dem i den svenska skogen?

När det gäller de priser som SCB får in kan man nog tolka dem som att de är kopplade till aktuella offerter från byggmaterialhandlare och till stora byggare av flerfamiljshus. Dessutom finns förstås trähusstommar i flerfamiljshus med här, vad nu träpriserna kan betyda för framtida marknadsandelar?

Träpriser upp 90%

När det gäller TMF:s medlemmar som tillverkar småhus, är det andra index och sannolikt även inköpskanaler som är viktigare. Det rapporteras nämligen inte någon 90 % ökningstakt på årsbasis där just nu.

Som vi har skrivit tidigare så har prisökningar på modulhus och villabyggsatser ökat under året, men inte så mycket som man kunnat förvänta sig. Ett antal företag lämnar månatligen uppgift om ökning av listpriser på hustyper som valts ut enligt en standardiserad metod vilket ligger till grund för indexet MT74. Värdet som är ett 6-månadersmedel har dragit iväg i september, men bara till 8,8 % på årsbasis. Indexet är avsett att utnyttjas för indexreglering av priset vid försäljning av monteringsfärdiga trähus, men egentligen bara när tiden från kontrakt till leverans drar iväg över exempelvis åtta månader. Annars är ofta huskontrakten skrivna mot ett fastslaget offererat pris som gäller exempelvis åtta månader.

Träpriserna-villabyggsatser
Enplansvilla från Fiskarhedenvillan som är en av Sveriges större leverantörer av villabyggsatser, Foto: mediabild Fiskarheden

Vi har tidigare skrivit om träpriser i det som kallas lösvirkesbyggande, och det som kallas modulhusbyggande. Ett mellanting är företag som inte bygger husen i fabrik, men som levererar villabyggsatser. Fiskarhedenvillan är ett sådant företag, och som i praktiken hänvisar till att de köper mycket av virket från Valbo trä eller andra leverantörer, och som tillhör andra koncerner. Det lär ett år som detta krävt långsiktiga kontrakt och/eller relationer givet de volatila träpriserna.

Hur mycket träpriserna i realiteten ökat för olika aktörer och på olika byggplatser beror förstås också på hur stora inköpen och lagren varit, och till vilka prisnivåer. Lagerläget och träprisökningar som slår igenom hos byggarna eller småhusbyggare beror på hur de köper in virket. När det gäller byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna så är tongångarna nu ganska positiva, trots att vi rapporterat om chockhöjningar ute på brädgårdarna. Siffrorna kommer dock kvartalsvis och därmed hittills bara till halvårskiftet 2021. För närvarande skrivs på deras och TMF:s webbsida:

Byggmaterialhandeln är på väg mot ännu ett rekordår, trots höga jämförelsetal.
– Prognosen på 8 procent tyder på att branschen kommer gå starkt även under årets andra hälft, om än med lite lägre tillväxttakt än under dess första hälft. Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln, säger Monica Björk som är vd för Byggmaterialhandlarna.

Det framgår också att av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets andra kvartal uppgick försäljningsökningen till 45 procent. Detta alltså trots ökningen av träpriserna. Huruvida det höga träpriset kan tas ut av kunderna, och håller bakåt i kedjan så att sågverken kan fortsätta såga guld är kanske ändå osäkert? Marknadspriserna för sågat rapporteras dock vara relativt bra även på många håll i Europa och USA så chansen finns. Hur och när olika aktörer nu kanske ändå måste sänka träpriserna efter att ha köpt upp sig under sommarens prisrallyn blir ändå intressant att följa.

Att det inte är sågverken som denna gång köpt upp stora lager med dyrt timmer verkar de flesta dock vara ense om. Om det blir högre sågtimmerpriser i vinter, eller om larmrapporterna om barkborrar kyler ned marknaden även det kommande året återstår att se. Att “mörka lagerläget” lär sannolikt bli viktigt för alla aktörer, hela vägen från skog till slutkund.

Givet att marknadsutsikter och höga träpriser handlar mycket om känslan för framtiden så konstateras att branschkänslan (Byggindustrins konfidensindikator) enligt Tyréns marknadsrapport totalt sett ligger högt just nu och att: “Företag inom näringsgrensindelningarna Husbyggande och Specialiserad byggverksamhet är särskilt positiva. Även inom anläggningsverksamhet råder ett positivt förtroende för ekonomin, om än inte lika starkt som de två förstnämnda.”

I Marknadsrapporten från TMF nämns inte betongfrågan med ett ord i rapportens “avslutande tankar om konjunkturen för byggbranschen”. Däremot att “Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad”. Säger tystnaden något om förtroendet för det politiska systemet, eller att det ändå kanske går att importera cement? Vi får kanske svaret efter den nya utredningen som nu dras igång, och som kanske visar på något nytt jämfört med förra vändan?

När det gäller SCB:s faktorprisindex och de senaste förändringarna så kan man läsa mer i detalj att: “Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 1,2 procent mellan augusti och september 2021. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för trävaror med 3,1 procent. Det var mycket lägre än under juli (16,8 procent) och augusti (17,9 procent) 2021. Kostnaderna för VVS-material steg med 2,5 procent. Alla andra byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade förutom kostnaderna för vitvaror som sjönk.”.

Föregående artikel
Munkforsen oktober 2021

Tufft för mekmassabruken i södra Sverige – höstfloden kyler inte ned elpriserna 2021

Nästa artikel
Älg_före_jakten_2021

Den svenska älgstammen 2021 — nu mycket mindre än både den nationella jägar- och skogsägarstammen

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack