Håller Norra Skog nere massavedspriset i norr?

Torbjörn Johnsen
Norra skogs pris på massaved 25% lägre än Södras

Under slutet av 2023 har det varit frekventa diskussioner om virkespriserna i norra Sverige, den ökande bristen på främst massaved och om Norra Skogs virkespriser. Det hela eskalerade i och med en tidningsartikel i Haparandabladet om att Billeruds bruk i Karlsborg eventuellt skulle läggas ner p g a virkesbrist. Något som sedermera dementerades av Billerud själva. Trots en glödhet råvarumarknad i norr så ligger prisnivån för massaved och sågtimmer betydligt lägre än i övriga delar av Sverige. En del av ”skulden” för detta tillskrivs Norra Skog som kan ha haft rejäl otur i en del av sina strategiska beslut. Hela det här ämnet finns utspritt som inlägg och kommentarer i några olika trådar på Skogsforum.se och i vår podd Skogsfredag under hösten 2023. Jag gör här ett försök att sammanfatta det hela i en samlande artikel.

Norra Skog – fusionen, skogsförsäljningen och massabruksköpet

För att få en liten bakgrund så bildades Norra Skog genom att de båda skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna fusionerades 2020. Redan samma år såldes hela det egna skogsinnehavet om ca 40 000 hektar till Silvestica Green Forest och kapitalet investerades i stället i ett delägarskap i finska Metsäs massabruk i Husum. I december 2020 köpte Norra Skog en tredjedel av Metsäs massabruk i Husum men Metsä behöll hela ägarskapet till kartongproduktionen i samma anläggning. Totalt så kostade investeringen Norra Skog runt 2,7 miljarder enligt information på en pressträff den 1 december 2020. Där sades också att beslutet om att köpa in sig i Husum fattades av Norra Skogs styrelse men det förankrades inte hos medlemmarna.

metsäs fabrik i husum
Norra Skog köpte 2020 in sig som delägare med en tredjedel i Metsäs massabruk i Husum. Bild: metsagroup.com

Hade Norra Skog otur med tajmingen?

Ett av Norra Skogs argument för att köpa in sig i massabruket var enligt information från föreningen att ”säkra avsättningen för massaved”. Med facit i hand kan man fundera över hur angeläget detta behov verkligen var? Beaktat den underskottsmarknad som nu uppstått i norra Sverige i och med att Metsä även startat sitt stora massabruksbygge i Kemi nära den svenska gränsen. En investering som dessutom var känd när Norra köpte in sig i Husum. För Metsä måste det dock varit Bingo att kunna säkra upp råvaruleveranserna till två av sina bruk i en kommande underskottsmarknad.

Det måste betraktas som självklart att det i affären mellan Metsä och Norra skog även finns överenskommelser om råvaruleveranser i form av massaved och sågverksflis. Den stora frågan är väl huruvida dessa leveransåtaganden också varit definierade i pris? Mer om detta längre ner. Ett annat argument som framfördes för affären var att massabruk har varit den lönsammaste verksamhetsgrenen historiskt när Norra Skog har studerat Södras historik. Den nya marknadssituationen med virkesunderskott bidrar dock enligt bedömare (bl a Handelsbanken) till att förskjuta lönsamheten från industrin ut mot råvaruledet (skogen).

Sveaskog drar ner avverkningarna i Norrbotten

I början av 2023 meddelade Sveaskog att de kommer att dra ner avverkningarna med ca 1 miljon kubikmeter varav en stor del kommer att ske i Norrbotten. Beslutet ger en direkt påverkan på virkesmarknaden i nordligaste Sverige och kombinerat med Kemi-fabrikens ökade massavedsbehov så blir virkesunderskottet ett påtagligt faktum. Stora Enso, SCA, Metsä, Billerud och Norra Skog slåss nu alla om att köpa massaved i norr vilket får till följd att priset drar iväg uppåt. Billerud har inga planer på att lägga ner sitt bruk i Karlsborg utan skriver själva att de kommer att öka sin egen köpaktivitet i regionen. 

Precis som i andra delar av Sverige så har priserna på massaved justerats upp även i norr. Och precis som i andra delar av landet så finns det även i norr ett tvåpris-system där priserna som bolagen betalar för avverkningsuppdrag och virkesköp inte är transparenta. Det enda som visas är skogsägarföreningarnas listpriser. Ska föreningarna få något virke så bör ju dessa listpriser inte ligga alltför långt från vad andra aktörer är beredda att betala och i vissa fall, när en förening blir en dominant aktör på marknaden, så kan listpriserna även bli normbildande för hela marknaden.

Norra Skog kunde ha suttit i guldsits?

I den rådande marknaden kan man tycka att Norra Skog skulle ha en guldsits? Med ett antal egna sågverk som utöver trävarorna producerar eftertraktad sågverksflis och med en virkesfångst som ger en hel del hårdvaluta i form av massaved. Det borde vara lätt att förhandla upp priset till jämförbara nivåer som i södra Sverige givet att massavedspriserna inte är lägre någon annanstans runt Östersjön. I Finland betalas högre priser och att köpa massaved i Baltikum är ännu dyrare. 

Istället för att som tidigare fått ”stå med mössan i hand” och förhandla med dominanta massavedsköpare hade Norra Skog nu i princip kunnat diktera marknadsvillkoren för medlemmarnas massaved. Inte minst i dagens läge när även energisektorn lokalt blivit en betalningsstark köpare av ved. I det läget måste man fråga sig varför massvedspriserna inom Norras område ligger 25% lägre än motsvarande i södra Sverige? Eller nästan 35% lägre än motsvarande massavedpriser, på andra sidan gränsen i Finland? Norra Skog betalar som exempel 400 kr/m3fub för barrmassaved (prima, 4 januari 2024, Örnsköldsvik) och Södra betalar 535 kr/m3fub. I Finland är snittpriset för granmassaved 614 kr/m3fub och för tallmassaved 595 kr/m3fub (november 2023). Är det så att Norra Skogs låga massavedspriser är ett resultat av att Norra har satt sig fast i leveransavtal med Metsä? Avtal som förhindrar Norra Skog att agera fritt på den nya dynamiska virkesmarknad som nu råder, även i norr?

Massavedspriser 4 januari 2024
Några olika massavedspriser från Norra Skog, Södra 4 januari 2024 jämfört med finska massavedspriser i november 2023.

Tillbaka till Norra Skogs avtal och överenskommelse från 2020 med Metsä. Om man tolkar uttalanden från Vd Per Lärkeryd så fanns det redan i detta avtal en överenskommelse om leveranser till bruket i Kemi. Det här kommunicerades mig veterligen inte i anslutning till Husum-affären men framkommer i en intervju i Haparandabladet (se länken ovan). Där säger Lärkeryd att:

-Samma virkesvolym som vi levererar till Kemi får vi tillbaka till Husum. Den här överenskommelsen låg till grund för att Metsä skulle våga göra så stor investering i Kemi.

Per Lärkeryd, Vd Norra Skog i Haparandabladet 28 oktober 2023.

Underförstått att Norra har garanterat Metsä massavedsvolymer till bruket i Kemi. Oavsett hur avtalet är skrivet när det gäller priset för dessa leveranser så binder det ju upp Norra Skog i den meningen att de inte kan erbjuda andra marknadsaktörer dessa volymer. Det här är givetvis bra för de finska skogsägarna som är majoritetsägare i Metsä och som verkar få Nordens billigaste råvara till sina fabriker. Men för medlemmarna i Norra Skog kan detta knappast vara optimalt.

metsäs nya massabruk i Kemi
Under fjolåret har Metsä startat upp sitt massbruksbygge i finska Kemi. Norra Skog levererar massaved. Bild: metsagroup.com

Utrymme för rejäla prishöjningar för massaved i norra Sverige?

Risken, eller möjligheten beroende på hur man ser det, är att Norra Skog tappar volymer till aktörer med bättre betalningsförmåga, om man inte förmår att höja priset på massaved till sina medlemmar. Det finns inga rationella skäl till att det idag ska finnas en prisskillnad på massaved mellan norra och södra Sverige. Speciellt mot bakgrund av att det nu råder ett mer eller mindre latent virkesunderskott i både Norr- och Västerbotten. Norra borde höja priset med mer än 100 kr/m3fub för massaveden för att komma upp på sydsvensk nivå. (Eller 200 kr/m3fub om man jämför med Finland). Till detta ska läggas att Norra Skog gör prisavdrag för transportavstånd med 30 öre per kubik och kilometer (max 70 kr/m3fub) vilket innebär att de flesta medlemmarna inte ens får priset som anges i prislistan idag. 

2024 års stämma kan bli het

Till skillnad mot årsstämman hos Södra så brukar det vara betydligt högre i tak på Norra Skogs årsstämmor. Senast det begav sig på stämman 2023 fick ledningen hård kritik för hur de hanterat föreningens ekonomi. En av medlemmarna, Conny Sandström, undrade var pengarna tar vägen? Norra Skog hade enligt honom tjänat drygt två miljarder i vinst de senaste två åren men bara delat ut 86 miljoner till medlemmarna. Miljonerna som avsatts till medlemmarna i vinstdelningen ansåg han inte skulle räknas då ingen kommer åt pengarna förrän man utträder föreningen. Här finns en länk till stämman där ni kan höra Connys inlägg (spola fram till 02:49:00 in i videon):

Norra Skog årsstämma

Genom att starta videon ovan så laddas bl a cookies från YouTube. Vi informerar dig enligt GDPR.

Förlegad affärsmodell?

Kan det vara så att i dagens virkesmarknad, med virkesunderskott under överskådlig tid, så blir dagens affärsmodeller för skogsägarföreningarna med industriägande och vinstdelning till insatskonton förlegad och mer av en belastning? Den gynnar inte skogsägarnas och i förlängningen landsbygdens likviditet i den löpande affärsverksamheten. En het fråga att diskutera på Norra Skogs stämma till våren. 

Föregående artikel
Sveriges rapportering till LULUCF, ett gungfly

Sveriges LULUCF-rapportering – ett gungfly

Nästa artikel
Ledaren som synliggör det svenska narrativet i skogen. Här symboliserat tändstickor som är olika långt brunna.

Ledaren som synliggör narrativet i den svenska skogen

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack