Skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 – 2021 kan bli ett rekordår

Torbjörn Johnsen
Skogsindustrins kvartalsrapporter-virkespaket från Vida

Iskogen.se har sammanställt skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 2021. Vi har skrivit om de första rapporterna som kom för någon vecka sedan men nu kan vi sammanställa en komplett bild av utfallet för hela Q1, alltså för första kvartalet 2021. Sammanfattat kan vi väl säga att det går bra för skogsindustrin nu och speciellt då för sågverken.

För någon vecka sedan var det stort fokus på Stora Ensos planerade nedläggning av Kvarnsvedens pappersbruk. Den vikande marknaden för tryck- och tidningspapper har gett dålig lönsamhet vilket nu driver en stark strukturomvandling. Men när vi tittar i skogsindustrins kvartalsrapporter för 2021 kan vi istället se en stark lönsamhetsökning för i princip alla nordiska skogsbolag. Det gäller inte minst de företag som har stor sågverksindustri. Här skär man guld med kniv för tillfället. Även de bolag som fortfarande har kvar papperstillverkning tjänar pengar idag tack vare att andra marknadssegment går mycket starkt.

Svensk sågverksindustri har inte rosat marknaden när det gäller att tjäna pengar under de senaste decennierna. En del fristående köpsågverk har förvisso haft rimliga vinstnivåer medan flera av de större bolags- och föreningsägda sågarna presterat sämre. Få har kunnat mäta sig mot lönsamheten i massa-, papper- och kartongtillverkning. Men nu ser det annorlunda ut.

Timmerbil med sågkubb anländer till svenskt sågverk
Timmerflödet är högt nu på svenska sågverk. Här en timmerbil med sågkubb redo att lossas på ett klentimmersågverk

Skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 redan historia – Q2 blir ännu bättre

Om sågverken har täljt guld under Q1 så kommer de med all sannolikhet att skära mer av den ädla metallen under Q2. Men då snarare med sågklingor och reducerfräsar* istället för med kniv. Trävarupriserna har skenat under hela februari och mars och prisökningen fortsätter i april. Virkeslagren gapar tomma hos både sågverk och byggvaruhandel trots att sågarna nu går för fullt. Marknaden verkar omättlig. Det finns flera anledningar till varför Q2 kommer att bli betydligt bättre än Q1:

-Under kalla vintermånader tappar svenska sågverk i produktionstakt p g a att det går långsammare att såga fruset virke. Nu finns inget fruset timmer längre så alla sågverk går för fullt.

-Sågverken verkar ha skapliga timmerlager. Både rotstående (redan inköpta men ännu inte avverkade) och utefter skogsvägarna. Enligt kvartalsrapporterna verkar de klara sig i alla fall ett kvartal till med timmerråvara som köpts till relativt låga priser.

-Fortsatt stigande priser på trävaror på alla marknader och i princip för alla sortiment. Eftersom kundernas lager är låga så slår höjda priser snabbt igenom i produktionsledet.

Stock som sågas i ett sågverk
I år tjänar sågverken i Sverige pengar. Allt som sågas säljs till höga priser och trävarupriserna fortsätter uppåt.

Bulkrally på både trävaror och massa?

Fram tills i princip Q4 2020 så har skogsbolag och sågverksföretag med vidareförädling i form av t ex byggmoduler, limträ, takstolar eller andra typer av byggkomponenter haft motsvarande eller t o m högre lönsamhet än sågverk som enbart sålt trävaror i standardutföranden.

I skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 i år ser det ut som om den renodlade sågverksamheten är den som haft högst lönsamhet. Det finns antagligen en tröghet och eftersläpning i systemet mellan det att insatsvarorna (plank & brädor) till takstolar, limträbalkar och KL-trä gått upp i pris tills dess att dessa tillverkare kan ta ut merkostnaden för sina produkter. Det finns dock ingen anledning att tro att det inte kommer att ske i den marknads-hype som råder för tillfället kring trä i byggnation.

Det är inte bara trävarorna som har gått bra under Q1. De skogsbolag som är stora producenter av avsalumassa hade i fjol stora vinstfall när masspriserna sjönk samtidigt med dollarkursen. Nu verkar massamarknaden vara på väg upp igen med Kina som draglok. Priserna stiger och dollarkursen är inte alls så tokig ur ett skogsindustriellt perspektiv.

Amerikansk dollarbubbla?

Det stora dragloket i trävarumarknaden är som vi skrivit tidigare det amerikanska småhusbyggandet. I USA räknar man antalet byggstarter för småhus som en viktig marknadsindikator och enligt sågverksföretaget Vidas kanadensiska ägare Canfor har det inte skett så många byggstarter i USA som i mars 2021 på 15 år. Totalt påbörjades byggandet av mer än 1,7 miljoner småhus.

sågade-trävaror-lösvirkeshus

Det pågår en rörelse i USA som benämns ”from urban to suburban” vilket betyder att man flyttar ut från stadskärnorna till eget hus i en s k ”residential area”. Typ en villaförort. Exempellöst stora coronastöd göder den amerikanska marknaden vilket märks väl i bl a trävarukonsumtionen. Amerikanska sågverk klarar inte att försörja den inhemska marknaden trots att USA är det land i Världen som avverkar mest skog per år. Inte heller trävaruimporten från Kanada räcker till för att mätta behovet utan det krävs även ett stort flöde av trävaror från Europa.

Den amerikanska corona-boosten är inget unikt fenomen för USA utan liknande stimulanser finns på de flesta av den svenska träindustrins exportmarknader.

Små hus versus stora träbyggen

Amerikanska småhus byggs precis som svenska mestadels i trä och det är som sagt småhusbyggandet tillsammans med renoverings- och GDS-marknaden som har drivit marknaden hittills. Nu sker lättnader i regelverket för höga byggnader i Nordamerika precis som har gjorts i Sverige och inom EU.

Det här innebär en växande marknad för olika typer av massiva träelement som t ex limträ och KL-trä (korslaminerat trä) och det här är en ny marknad där trä som material tar marknadsandelar. Här i Sverige tar limträ marknadsandelar i stora byggnander. Trots att byggaktiviteten gått ner i år så ökar limträförsäljningen. Under första kvartalet med sju procent enligt branschorganisationen Svensk Trä.

limträbalkar i stor byggnad
Limträ tar marknadsandelar i Sverige. Försäljningen ökar trots att volymen större byggprojekt minskat under Q1 2021. Källa: svenskttra.se

2021 kan bli ett historiskt skogsindustriår

Det är inte bara trävarorna som drar skogsindustrins marknad just nu. Både pris och efterfrågan på pappersmassa är som sagt i stigande. Kartong och förpackningspapper har från stabila till stigande marknadsutsikter. Företag som SCA, Södra och finska Metsä har ingen tillverkning av grafiskt papper utan enbart produkter som just nu har en stark marknad. SCA stängde sina sista tryckpappersmaskiner i fjol och nu är det massa, kartong och trävaror som gäller. SCA är det företag på svenska börsen som har störst exponering mot sågverkssidan vilket vi har skrivit om under förra veckan här på iskogen.se. SCAs vinstmarginal för Q1 2021 hamnade på 25 procent.

Södra valde tidigt bort papperssegmentet och har nu, när massapriset återigen är på väg upp, ett guldläge i och med den goda sågverkskonjunkturen. Under Q1 fick Södra in mer vinstpengar från sågverken än från massaproduktionen vilket får anses som ett historiskt trendbrott. Södras trävarudel hade under Q1 en vinstmarginal på 20 procent. Under nästa år beräknar Södra att deras större KL-träfabrik ska vara igång.

Martinsson boostar Holmens träresultat

Holmen har visserligen några sänken, förlåt pappersmaskiner, kvar för grafiskt papper men det kompenseras med råge av att deras trävarudel går som tåget. Efter köpet av sågverksföretaget Martinsson redovisar man en vinstandel för träverksamheten om 21 procent. Tack vare att kartong- och energiverksamheten också går bra så redovisas en vinstmarginal på koncernnivå på 18 procent.

Renodlade sågverks- och träföretag som Setra och Moelven har också kvartalsredovisat trots att de inte är börsnoterade. Setra redovisar en rörelsevinst om 14,9 procent medan Moelven landar på 9,1 procent. Det är trävarorna som driver in mest pengar hos både Moelven och Setra men det kan som sagt vara en viss fördröjning innan företagen kan höja priset ut till kund på byggkomponenter. Setra är intressanta i den meningen att bolaget ursprungligen var tänkta att säljas loss från nuvarande ägarstruktur (Sveaskog och Mellanskog). Det finns en annan artikel här på iskogen.se om det här: Kanske är timingen helt rätt att nu sätta Setra på börsen?

Finska jättar

Jätteföretagen Stora Enso och UPM, båda med säte i Finland, har enbart en del av sin verksamhet i Sverige. Stora Enso har två sågverk i Sverige varav det ena (Gruvön) nu även har en anläggning för att tillverka KL-trä. Två av de sista pappersmaskinerna (Kvarnsveden) planeras för nedläggning och då finns endast tidningspappersmaskiner kvar i Hylte. Massa- och kartongproduktionen expanderas i Skoghall men det är troligtvis inget som påverkar intäkterna för 2021. Hursomhelst så har Stora Enso nu en vinstmarginal om 14,4 procent vilket antagligen är en riktigt bra nivå även om det bleknar i jämförelse med de bolag som har bättre produktmix. Just nu.

UPM har ingen sågverksrörelse utan deras trävarudel består av plywoodfabriker som tillverkar gran- och björkplywood. Dock ej i Sverige. UPMs trädel visar en vinstmarginal om 7,1 procent men hela koncernen ligger högre med 12,5 procent rörelsemarginal.

Skogsindustrins kvartalsrapporter Q1 2021 – en sammanställning

Tabell över skogsindustrins kvartalsrapporter för Q1 2021
Skogsindustrins lönsamhet under första kvartalet 2021 var generellt hög och flera bolag visade en kraftig resultatförbättring jämfört med Q1 2020. Källa: bolagens egna kvartalsrapporter
Tabell med trärelaterade resultat från skogsindustrins kvartalsrapporter Q1 2021
Om vi tittar på hur skogsindustriernas trärelaterade verksamhet har presterat under Q1 2021 så ser vi höga resultatnivåer. Källa: bolagens egna kvartalsrapporter

*Reducerfräs: I moderna såglinjer är det vanligt att sidoytorna fräses bort som massaflis direkt i såglinjen utan att något sågblad används.

Föregående artikel

Setra — snart har Sveaskog varit hälften-ägare i 20 år

Nästa artikel
EU taxonomin och hur den kan påverka skogsägaren.

EU Taxonomin — bra, dåligt eller inget för skogsägare?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack