Rundvirkeslager inför barkborre- och brädgårdsrallyt 2021

Armas Jäppinen
rundvirkeslager-sågverk-massaved

Rundvirkeslager kan vara en indikator på de stora utmaningar, omställningar och möjligheter som skogsnäringen har att hantera nuförtiden. De senaste vårarna har industrins rundvirkeslager varit lite högre än tidigare, men det skiljer sig mellan sortiment, kvalitetskrav och förstås marknadsefterfrågan.

Enligt Skogsstyrelsen som gör kvartalsvisa lagerundersökningar sedan många år så är många rundvirkeslager relativt höga i år jämfört med snittet de senaste fem åren. Totalt uppgick de per den 30 mars till 10,3 miljoner kubikmeter (fast utan bark) varav 4 miljoner barrsågtimmer och 5,3 miljoner rundvirke till massaved. Enligt Skogsstyrelsen har, trots den stora efterfrågan på brädgårdarna även rundvirkeslager av barrsågtimmer ökat i vår och är i vår 14 procent större än samma tidpunkt 2020. Lagren har ökat i alla balansområden utom längst i norr.

Rundvirkeslager-sågtimmer-kvartalssiffror
Rundvirkeslager av sågtimmer vid sågverken per kvartal sedan 2013. Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas och Skogsindustrierna

Rundvirkeslagren vid industri har dock varit höga förut, och gick upp nästan lika fort 2013 och 2017. Tittar man bakåt till situationen då, skrev som ett exempel Danske Bank 2014 i sitt nyhetsbrev:

“De senaste månaderna har sågverken producerat på rekordnivåer och under 2014 beräknas produktionen i Europa öka med 6 % jämfört med 2013. Sverige ökar mest + 9 % vilket innebär en produktion i nivå med 2007 då högkonjunkturen toppade och timmerlagren från Gudrun var fulla.”

Det finns många skillnader våren 2021 mot vad som gällde 2014. Det vore bland annat intressant att få fram hur stora väglager av sågtimmer som ligger och legat ute i buskarna under våren. Jag har själv förundrats lite över att Stora Enso i början av maj har kvar mycket sågtimmer och en del massaved nära en riksväg. Jag såg hur de skotade fram timret redan den första veckan i februari och även om våren är kall är det lite förvånande att se.

Rundvirkeslager-sågtimmer-massaved
Rundvirkeslager av sågtimmer och massaved som legat vid bilväg nära riksväg tre månader i början av maj 2021, Foto: Armas Jäppinen

Bristfälliga siffror på rundvirkeslager av sågtimmer

Sågtimmerlager vid bilväg särredovisas dock inte som för massaved. Det framkommer när man tittar närmare på hur statistiken samlas för sågtimmer. Bilvägslager blir nämligen inte inrapporterade från alla sågverk sedan 2013. Skälet är att man då valde att samordna datainsamlingen för sågverken via Skogsindustrierna, så för många sågverk samlas inte rundvirkeslager av sågtimmer vid bilväg nu in.

Katarina Ekberg på Skogsstyrelsen förklarar varför och hänvisar till det som står i kvalitetsdeklarationen för lagerstatistiken. De är medvetna om att de för närvarande riskerar vi att missa stora volymer rundvirkeslager av sågtimmer utifrån kontroller som gjordes 2015, och utifrån de nya försök som görs sedan en tid:

“Under 2020 lade vi på försök till en möjlighet att redovisa lager av barrsågtimmer per lagringsplats. Möjligheten att redovisa finns kvar under 2021 men vi kommer inte heller i år att redovisa några resultat eftersom redovisningen inte är obligatorisk. De uppgifter som lämnas ger oss en uppfattning om fördelningen av barrsågtimmer på olika lagringsplatser som vi kommer att ta hänsyn till när vi i år ska se över undersökningen.”

Katarina Ekberg på Skogsstyrelsen vill inte säga hur stora rundvirkeslager vid bilväg som missats i år, men de nya uppgifterna motsäger inte kontrollerna från 2015 som visade att upp till 900 000 m3sk kanske inte var med i statistiken då.

Rundvirkeslager av massaved

När det gäller rundvirke av massaved tar Skogsstyrelsen in alla statistik själva, inklusive rundvirkeslager vid väg och på terminaler. Jämfört med 30 mars ifjol har lagren av barrmassaved minskat med 19 procent, men är högre än de 3,3 miljoner kubikmeter som är genomsnittsnivån för samma tid de senaste fem åren. Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 3,6 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,6 miljoner kubikmeter granmassaved och 1 miljoner kubikmeter lövmassaved.

Lagren av granmassaved är 18 procent lägre i år än förra året och mindre än de 0,8 miljoner kubikmeter som är genomsnittet för de senaste fem åren. Lagren av lövmassaved var däremot 14 procent större i år och något större än genomsnittet de senaste fem åren. Hälften av lagren av massaved låg vid bilväg och resten till ungefär lika stora delar vid industri respektive terminal.

Det går att göra många egna spännande tabeller och grafer i Skogsstyrelsens statistikdatabas, så jag valde att titta på hur rundvirkeslager av granmassaved och variation per lagringsplats och kvartal. Just granmassaved anses ofta vara mer känslig på avlägg och lagras därför helst kort tid, även jämfört med sågtimmer. Barrmassaved är istället oftast mindre känslig, och försämras inte lika snabbt i rundvirkeslager.

Rundvirkeslager massaved och per kvartal sedan 2013. Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas och Skogsindustrierna

Mycket av den granmassaved som lagras finns som väntat vid bilvägar, både i år och tidigare år. Givet att man vill minska lagringstiden för att slippa bleka massan, är dock mängden som lagras liten, och den faktiska lagringstiden vid bilväg inte är så lång. Varför Skogsstyrelsen samlar in lagringsuppgifter för gran- respektive barrmassaved ter sig lite udda givet att det är verkar vara svårt att hitta den totala produktionen av respektive sortiment för att räkna vidare på det. Vi vet dock att det har aviserats, och även genomförts, stora neddragningar av tryckpapperstillverkning i Sverige, och att den totala konsumtionen av rensorterad granmassaved redan borde gått ner, även om det inte syns på deras rundvirkeslager?

Vi vill försöka förstå mer om hur rundvirkeslager fungerar på virkesmarknaden. Frågan om hur stora bilvägslagren av sågtimmer verkligen är, blir inte minst intressant att följa. Det är alltid viktigt att först kontrollera vad som ingår i statistiken och man förvånas ibland. I detta fall verkar ansvariga vara medvetna om vilka utmaningar som finns. Vill man läsa mer om det finns en fyllig och uppdaterad kvalitetsdeklaration: Lager av barrsågtimmer, massaved och flis 2021 1.pdf

Föregående artikel
torrgranar-fjärranalys

Sveriges högsta gran är en torrgran — dödades av barkborrar 2020

Nästa artikel
Prima biokol, redo för marken eller grillen, du bestämmer men Skanska verkar premiera att den grävs ner i marken och blir kolsänka.

Skanska satsar på mobil tillverkning av biokol

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack