Finska timmerpriser 57 procent högre än i Sverige

Torbjörn Johnsen
finsk granstock

Data över finska timmerpriser och priset för massaved och sågkubb i Finland redovisas månadsvis av myndigheten Naturresursinstitutet (LUKE). Vi har jämfört priserna för leveransvirke med Sverige och ser då att finska skogsägare får 57 procent högre pris för grantimmer än sina svenska kollegor. Vi har skrivit åtskilligt tidigare om att trävarumarknadens pris-boom inte märks på de timmerpriser som sågverken betalar till svenska skogsägare. Men i Finland verkar de astronomiska tävarupriserna ha spillt över något även till skogsägarna. I alla fall om man ska tro på den officiella statistiken från såväl finska som svenska myndigheter.

Viktig uppdatering 27 aug 2021:

I första versionen av den här artikeln visades fel finska timmerpriser. Vi utgick från att det var m3fub-priser (fast mått under bark) som användes men det visade sig att alla virkespriser och volymer i Finland anges av LUKE i m3fpb (fast mått på bark). Det här innebär att det finska virkespriserna är ännu högre per m3fub än vad vi först trodde. Därför har vi nu reviderat alla siffror.

Bättre data över finska timmerpriser

LUKES redovisning av finska timmerpriser omfattar såväl rotköpshandelns som leveransvirkets prisuppgifter och avser enligt LUKE 90 procent av allt virke som köps av industrin från privata skogsägare. Sverige har, som vi skrivit om tidigare, mycket bristfällig offentlig statistik över virkespriser och virkeshandel. Det enda som presenteras här är prisuppgifter för s.k leveransvirke och det underlaget motsvarar enligt Skogsstyrelsen mindre än 10 procent av svenskt virkesflöde. Men eftersom det är dessa två handelstyper som är jämförbara så har vi här jämfört finska timmerpiser med svenska för just leveransvirke.

Varför betalas timmer bättre i Finland?

Vi har jämfört leveransvirkespriset för sågtimmer med finska timmerpriser och vi har även jämfört priset för massaved. Priset för sågkubb (småstock) redovisas ej i Sverige men vi har tagit med de finska priserna som en jämförelse. I tabellen här nedan kan du se hur skillnaden ser ut. För alla sortiment är priserna högre i Finland än i Sverige och störst är skillnaden för sågtimmer. Framför allt för grantimmer. Här får den finske, genomsnittlige skogsägaren 302 kr mer per m3fub än vad en svensk skogsägare får. Skillnaden är hela 57 procent. För exakt samma råvara som förädlas till exakt samma produkter och säljs på samma marknader. I några fall till och med av samma företag. En omotiverad prisskillnad som borde vara svår att förklara?

Tabell som jämför finska timmerpriser för leveransvirke med motsvarande för Sverige:

tabell som jämför finska timmerpriser med svenska
En jämförelse mellan timmer- och massavedspriser i Finland och Sverige. Källa luke.fi (juli 2021) och skogsstyrelsen.se (Q2 2021).

Rotköpspriserna ännu bättre?

LUKEs redovisning av finska timmerpriser sker både med pris för leveransvirke och med pris för rotköpt virke. I det senare fallet handlar det om vilka rotnetto-priser skogsägarna får när de säljer skog på rot och det är intressant att se skillnaden mellan leveransköpspris och rotnettopris. Mellanskillnaden borde ju normalt motsvara avverkningskostnaden per kubikmeter men här finns en tydlig skillnad mellan massaved och timmer. Finska timmerpriser för rotköpsvirke är högre i förhållande till leveransvirkespriserna om man tar hänsyn till en rimlig avverkningskostnad.

Skillnaden mellan rotköpspris och leveransprise skiljer runt 30 kr/m3fub för timmer och det borde kosta minst det dubbla, ja kanske tre gånger så mycket att avverka en kubik timmer. För massavedspriserna ligger prisskillnaden runt 160 kr/m3fub vilket kan vara en rimlig avverkningskostnad för massaved i en mix av gallring och slutavverkning. Kontentan skulle i så fall vara att virkesköparna betalar bättre per kubik för timret när man köper stående skog än leveransvirke och det är nog så det ser ut här i Sverige också.

I den här tabellen kan ni se skillnaden mellan rotpriser och leveranspriser i Finland för olika sortiment.

tabell-finska timmerpriser
Skillnaden mellan rotköpsproser och leveransvirkespriser för olika sortiment i Finland. Källa luke.fi (juli 2021)

Finska sågkubbspriser i norra och mellersta Sverige

Om vi beaktar att Finlands geografiska läge och skogstyper mer motsvarar mellersta och norra Sverige än många delara av Götaland så blir jämförelsen än mer intressant. Och sorglig ur svenskt perspektiv. I Sverige finns en nord-sydlig skala för timmer- och massavedspriser där nivån är högst i Götaland. Om vi bryter ut de priser som betalas i Svealand och Norrland och jämför med de finska så blir prisskillnaderna ännu större. Snittet för Skogsstyrelsens prisområde “mellan” och “norra” ligger 17 procent lägre än rikssnittet för grantimmer och åtta procent lägre för talltimmer. För massaved är skillnaderna mindre för barr (4-5%) och ca 9% lägre för björkmassaved. Priserna för prima sågtimmer i mellersta och norra Sverige ligger långt under de finska priserna för sågkubb.

Rekordvolymer i Finland under maj och juni

LUKE redovisar inte bara virkespriserna utan även vilka volymer som köpts in från privata skogsägare. Under maj och juni månad köptes rekordmycket timmer och massaved in av den finska skogsindustrin. Ni kan själva se hur det såg ut i tabellen här nedan.

Enligt LUKE så har virkesköpen hittills i år, januari-juli, ökat med 56 procent jämfört med samma tid 2020. Jämför man med medelvärdet för de tre föregående åren handlar det om en ökning med 30 procent. Jämfört med de tre föregående åren ökade handeln med timmer med 56 procent och handeln med massaved med 11 procent. Virkesmarknaden i Finland verkar onekligen stekhet!

Tabell över inköpta virkesvolymer per månad i finland
Tabell som visar inköpta virkesvolymer per månad för olika sortiment. Under maj och juni månad 2021 har det köpts in rekordstora volymer av framför allt timmer men även massaved. Siffrorna avser tusen m3fpb. Källa: luke.fi

Källor:

Här hittar du aktuell information om finska virkespriser på LUKEs websida: https://stat.luke.fi/sv/virkeshandeln-i-privatskogarna

Lukes virkesstatistik uppdateras varje månad och innehåller priser och volymer för 90% av allt virke som köps in från privata skogsägare i Finland. Priserna redovisas utan ev premier eller avdrag för kostnader (plantering, skogsvård etc.)

Skogsstyrelsens redovisning av leveransvirke för Q2 2021 hittar du här.

För svensk vidkommande finns endast kvartalsvis statistik och då endast för leveransvirket som utgör mindre än 10% av det svenska virkesflödet. Det finns heller inga volymuppgifter för de svenska virkesköpen som det gör i Finland (och Norge).

Föregående artikel
Björn-nalle-rumänien

“Innovationsstöd för samexistens” med de fyra stora via ny WWF-fond 2021

Nästa artikel
jordförvärvstillstånd-lag-jord-skogsbruksfastighet

Maximera värdet på skogsfastigheten med testamente — WWF visar vägen 2021

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack