Virkesförbrukningen 2020 — nya metoder och siffror

Armas Jäppinen
Virkesförbrukning-2016-2020

Nu har Biometria presenterat virkesförbrukningen i den svenska skogsindustrin för år 2020. Rapporten kommer i år kanske lite i skymundan för andra stora frågor och de relaterade svängarna på virkesmarknaden. Siffrorna 2020 liknar dock faktiskt de som gällde för 2019, trots Covid. Till skillnad från tidigare år så har sågverkens virkesförbrukning i år hämtats från VIOL, medan man fortsatt med enkätsvar från massaindustrin.

Enligt ett meddelande från Lars Björklund på Biometria som står bakom rapporten Virkesförbrukning 2020 kan resultaten sammanfattas så här:

Resultaten visar att den totala förbrukningen av rundvirke i skogsindustrin ökade marginellt från 75,3 miljoner m3fub 2019, till 75,4 miljoner m3fub 2020. Massabruken ökade sin förbrukning något medan sågverk/trämekanisk industri minskade sin förbrukning i motsvarande grad. Importen av rundvirke minskade med nästan två miljoner m3fub. Sammantaget innebar detta att den totala förbrukningen av inhemskt avverkat rundvirke ökade från 66,7 miljoner m3fub 2019 till 68,7 miljoner m3fub 2020. Bränslesortiment och husbehovsvirke ingår inte i dessa siffror.

Skogsindustrins virkesförbrukning 2016-2020

Även om man tittar några år bakåt i tiden ser man att förbrukningen i den svenska industrin ökat något sedan 2016, framförallt i massaindustrin. Importen har pendlat mellan 6,1 – 8,6 miljoner m3fub under perioden, men gick ifjol ner nästan två miljoner m3fub till 6,7 miljoner.

Virkesförbrukning-massabruk-sågverk
Virkesförbrukningen i massaindustrin ökade något under 2020, men minskade ungefär lika mycket i sågverksindustrin. Källa: Biometria

Totalsiffrorna ger känslan av att inget radikalt hände med virkesförbrukningen under fjolåret, men totalsiffran döljer att många fler sågverk stängde mer än vanligt under semestern, att det fick avverkas mycket barkborreangripna skogar, att det skedde en hel del neddragning på tryckpappersproduktionen samt att sågverken börja köra för högryck under senhösten givet en enorm efterfrågan i bland annat USA.

Givet att siffrorna liknar 2019 är kanske en indikation på att det fungerar lika bra med data från VIOL-systemet som det gör med de tidigare enkäterna, samtidigt som 2019 och 2020 som sagt inte är helt jämförbara på många sätt.

I rapporten som skrivits av Lars Björklund, Sven Jägbrant och Lars Persson
kan man läsa om bakgrund till rapporten och att metoderna delvis ändrades i år:

Biometria och tidigare SDC/VMU respektive VMR, har sedan 1985 på uppdrag av skogsindustrins branschorganisationer samlat in, bearbetat och redovisat statistik över virkesförbrukningen i landet. Med skogsindustri avses massa/papper, sågverk/trämekanisk industri samt skivindustri.

Tillsammans med den statistik som ursprungligen redovisades av de så kallade Virkesråden finns uppgifter om råvaruförbrukning sedan 1979. Sedan förra årets rapport har såväl metodik för insamling av data som tabellverket förändrats. Målet med statistiken är att den skall ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher.”

“För att utveckla en metod baserad på Biometrias VIOL-data jämfördes data med resultaten från enkätundersökningen för åren 2018-2019. Det visade sig gå att uppnå mycket god överensstämmelse för sågverk och trämekaniska industrier medan det var svårare för massaindustrin. Svårigheterna rörande massaindustrin kunde kopplas till faktorer som förändringar mellan åren i terminalstrukturer, legohuggning åt andra industrier etc.

För redovisningen avseende 2020 beslöts därför att:
• Använda Biometrias VIOL-data för sågverk och andra trämekaniska industrier
• Sända enkät till massaindustrierna. I denna efterfrågades förbrukad kvantitet
per sortiment (barrmassaved, granmassaved respektive lövsortiment) samt
virkets ursprung fördelat på regioner, landsdelar och import. Samtliga
massaindustrier bidrog med uppgifter.

Virkesmätning-Virkesförbrukning
Massaved travmäts och går in i VIOL-systemet liksom sågtimret. Virkesförbrukningen bygger dock för massaved även 2020 på enkätsvar från massaindstrin, Pressbild Biometria.se

Enligt Biometria används statistiken förutom av oss i media även av enskilda företag samt skogsnäringens organisationer och myndigheter. Statistiken nyttjas som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara.

Vi har säkert anledning att återkomma till siffrorna mer i detalj i kommande artiklar för i rapporten finns det många intressanta tabeller, uppbrutna på råvara, industrigrenar, regioner och landsdelar. En populär beräkning som kan bli uppdaterad nu är hur mycket av rundvirket i Sverige som blir sågat virke, och hur stor del av sågtimret som flisas.

Virkesförbrukningen per trädslag och industrigren i Sverige 2020. (OBS- för många nollor) Källa: Biometria

Tittar man på lövvedsförbrukningen i Sverige kan det noteras att inte mycket sågas eller fanéras, även om det nog finns en hel del små lövsågverk som inte kommer med för att virkesförbrukningen är under 2.000 m3fub per år.

Föregående artikel
barkborretimmer-brännved-2021?

Mer barkborretimmer 2021 — tur att jänkarna vet att nyttja det sågade virket!

Nästa artikel
Virkespriser-timmerpriser-päpplen

Virkespriser och timmerpriser — “gött mos” av päpplen 2021?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack