Rekordinvesteringar ger ökat timmerbehov

Torbjörn Johnsen
ökat timmerbehovsågtimmer av gran

Svenska sågverk har gjort rekordresultat under 2021 och nu planeras det för rekordinvesteringar och ökat timmerbehov de kommande åren. Iskogen.se har tittat lite närmare på de planer som hittills offentliggjorts. Vi kan se en kommande produktionsökning och ett ökat timmerbehov av flera miljoner kubikmeter. Investeringarna verkar i första hand ha fokus på volymökning medan mindre satsas på vidareförädling.

De senaste veckorna har bokslutsrapporterna landat in för de börsnoterade skogsbolagen. Fjolårets trävarupris-boom har kraftigt ökat vinsterna i sågverksamheten. Högsta nivån hittills har SCA redovisat med en EBITDA-vinst om 42% i sin trävarudivision. Även om inte alla sågverksföretag kommer upp i denna vinstmarginal så kan vi utgå från att alla sågverk tjänat stora pengar och att det nu finns utrymme för omfattande investeringar.

Ökat timmerbehov i Mellansverige

Vi har tidigare skrivit om att både Setra och Moelven planerar att bygga nya såglinjer. I Skinnskatteberg respektive Karlskoga. Målet är att komma åt ökade volymer av klenare sågtimmer eller kubb. Utöver dessa satsningar så planerar Moelven att investera tungt i Edane (Värmland). Setras investeringar kommer enligt företaget att innebära en produktionsökning om ca 150-200 000 m3sågad vara i Skinnskatteberg. I Dalarna har Bergvist-Siljan fått tillstånd att utöka sin produktion med 250 000 m3sv och i ett första skede planeras nu en utbyggnad med 100 000 m3sv.

Moelven har beslutat att investera 450 miljoner kr i Edanesågen i västra Värmland. Hela såglinjen ska bytas ut och sågen ska moderniseras rakt igenom. Bild: moelven.com

Derome och Vida satsar i Götaland

I södra Sverige har Derome flaggat för omfattande utbyggnadsplaner. Det är i dagsläget oklart om exakt när och hur dessa expansioner kommer att ske men Derome har flaggat för utbyggnad av sågkapaciteten vid sitt sågverk i Derome, samt byggnation av ett helt nytt sågverk i Kinnared. Sågverket i Maa söker dessutom tillstånd för en fördubbling av produktionen. Totalt, om alla planer realiseras, kan det handla om mer än 500 000 m3sv i utökad produktion och ett ökat timmerbehov om en miljon kubikmeter.

Vida säger att de fattat beslut om att investera en halv miljard i sina sågverk men det framgår inte vad dessa investeringar avser eller vilka sågverk som avses. Iskogen.se har ställt frågan till Vida men i skrivande stund har vi inte fått något svar. Sedan tidigare är det känt att Vida investerar i nya torkanläggningar vid sex av sina sågverk.

ATA Timber är ett annat sydsvenskt sågverksföretag som har investeringsplaner och de gäller deras sågverk i Rörvik. Oklart dock om dessa investeringar leder till utökad produktion eller ej. Tittar vi på tidigare beslutade investeringar så håller Södra på att färdigställa sin KL-fabrik i Värö och i anslutning till denna investering finns även utbyggnad av kapacitet för hyvling, sortering och torkning i själva sågverket.

Setra, SCA och Holmen satsar i Norrland

Setra har också beslutat om utbyggnad av sitt sågverk i Malå. I ett första skede ska produktionen där ökas med 190 000 m3sv men i framtiden kan det bli mer. Det handlar om nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning.

I norr håller SCA just nu på med en stor utbyggnad av sitt sågverk i Bollsta. Med ett nytt justerverk klart hösten 2022 så finns möjlighet till en utökad produktion av 375 000 m3sv enligt information på SCAs sajt.

Holmen har flaggat för investeringar i sitt sågverk i Iggesund med fokus på ökad förädling av bl. a konstruktionsvirke. Investeringen avser ny timmersortering och en nytt hyvellinje men i och med att flaskhalsar byggs bort räknar Holmen med att även öka produktionen med 20%.

Utvecklingen av sågen i Iggesund syftar till att kunna växla snickerifuru av lägre kvaliteter mot konstruktionsvirke i både gran och furu. Detta höjer förädlingsvärdet och förbättrar marknadsmixen genom att en större andel av produktionen kan säljas till skandinavisk bygghandel.

Nyhet 9 december 2021 på holmen.se
ökat timmerbehovsågtimmer av gran
Grantimmer, hårdvaluta i framtidens sågverksindustri?

Miljoner kubik i ökat timmerbehov

Räknar man ihop den produktionsökning som aviserats av sågverken och omvandlar den till råvarubehov så visar siffrorna på ett rejält ökat timmerbehov. Lågt räknat på mer än tre miljoner m3fub. Beaktat att iskogen.se inte har hela bilden över de totala investeringarna så är timmerbehovet troligen ännu större.

Både Setra och Moelven satsar på klentimmerlinjer i Svealand och det kan ju ge en del tillgänglig råvara som idag annars skulle bli massaved. Med tidningspappersbruk som stänger ner (Kvarnsveden var troligen inte det sista) så ökar den tillgängliga volymen klent virke för andra ändamål än flis. Men faktum kvarstår att timmerbehovet kommer att öka med flera miljoner kubik. Kanske så mycket som 4-5 miljoner när vi kommer fram mot 2025? Så ett bra tips till skogsägarna bör vara att hålla på timmerskogen. Timmersuget bör kunna hjälpa upp råvarupriserna framöver.

Ökat timmerbehov tabell
Enkel sammanställning över kända beslutade sågverksinvesteringar (februari 2022) och dess påverkan på sågverksproduktion och timmerbehov. Källor: bolagens egna sajter och pressmeddelanden

”Alla vill investera!”

Utöver dessa idag kända investeringar så finns ett antal större eller mindre okända expansionsplaner hos ett stort antal sågverk. Iskogen.se har pratat med flera leverantörer inom branschen och alla säger ungefär samma sak:

-Det verkar som alla sågverk ska investera samtidigt och det gäller inte bara i Sverige utan i hela Världen, säger Jonas Gunnarson, Vd på sågteknikföretaget C Gunnarssons Verkstäder i Vislanda.

I Sverige och Finland finns många ledande leverantörer av maskiner och teknik för sågverksproduktion. Ari Vislanda, USNR i Söderhamn, Valutec i Skellefteå, C Gunnarssons Verkstäder i Vislanda, Remasawco i Linköping och Heinola i Finland för att nämna några. Iskogen.se pratade nyligen med Jonas Gunnarsson på C Gunnarssons Verkstäder AB (CGV) i Vislanda. Han säger att situationen är helt extrem och att de idag har leveranstider på två år för nya projekt. Det handlar nu inte längre om uppgraderingar av befintliga anläggningar och att bygga bort flaskhalsar utan nu planeras också många stora projekt. Trots att CGV ökar sin produktion så klarar man inte att hålla jämna steg med efterfrågan. Något som Jonas ser som problematiskt då de normalt sett lever väldigt nära sina kunder och kan erbjuda lösningar inom rimliga leveranstider.

Miljardbelopp ska investeras

Iskogens enkla och långt ifrån kompletta sammanställning visar att det redan idag finns beslutade och kända sågverksinvesteringar på mer än fyra och en halv miljarder kronor. Till detta kan läggas investeringar som ännu inte är kända. Allt som allt så kan de leda till en svensk årlig sågverksproduktion runt 22 miljoner m3sv och ett ökat timmerbehov om 4-5 miljoner m3fub.

Fakta/Källor:

Underlaget för den här artikeln baseras främst på företagens egna uppgifter från sajter och pressmeddelande. Många finns länkade i artikeln. Iskogen.se har även pratat med flera leverantörer av maskiner och teknik till sågverksföretag vilket ger en samstämmig bild över situationen. Sågverkens utökade produktion anges i m3sv (kubikmeter sågad vara). Beräkningarna av timmeråtgång per kubik m3sv baseras på sågutbyte om 50%. I verkligheten är denna siffra något lägre och timmeråtgången därmed högre.

Den som funderar över om svenskt timmer kommer att räcka till den planerade sågverksexpansionen eller ej kan förslagsvis hitta mer information i den här artikeln: Virkesbrist enligt SKA22 – dags att investera i förädling.

Föregående artikel
låst för öppen virkesdata

Svensk skogsindustri motverkar öppen virkesdata

Nästa artikel
Kolsänka i skog kan enligt SLU vara en mindre bra idé

SLU: Kolsänka i skog — en styggelse?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack