Sveaskogs sänkta avverkningsnivå kan vara början på något nytt

Fredrik Reuter
Sveaskog minskar avverkningsnivå och låter skogen stå

15 juni 2022 släppte Sveaskog en nyhet om att de avser minska sin avverkningsnivå med 1 miljon kubikmeter årligen. 1,25 % av Sveriges årliga avverkningsvolym försvinner då på ett bräde. I Sverige, där vi i princip avverkar tillväxten varje år på produktiv skogsmark så slår nyheten troligtvis ner som en chock, i synnerhet för skogsindustrin. För virkespriset kan det dock vara en välgärning.

Statligt ägda Sveaskog är Sveriges största skogsägare med ett totalt skogsinnehav på 3,9 miljoner hektar. Detta motsvarar knappt 15 % av Sveriges skogar. Samtidigt är Sveaskog känt för att under de senaste åren avverkat sina skogar “hårt” med en hög avverkningsnivå. Oavsett anledning så verkar det nu vara slut på detta då man nu verkar ändra inriktning, kanske i en början på något man skulle kunna kalla en skoglig helomvändning.

1 miljon kubikmeter motsvarar knappt ⅕

En miljon kubikmeter minskad avverkningsnivå kan vid en första anblick låta ganska lite. Vi avverkar någonstans runt 80 miljoner kubikmeter i Sverige varje år (eller mer) men sett ur Sveaskogs synvinkel så innebär det faktiskt en avverkningsminskning på knappt 20 %.

grantimmer i österrike
Avverkat virke. Foto: Skogsforum.

Det är rejält mycket och faktum är att den minskade miljonen i avverkningsnivå faktiskt också innebär någonstans runt 1,25 % av den årliga avverkningsvolymen i Sverige. Detta är en siffra som på sikt kan förändra virkesmarknaden avsevärt i Sverige.

Ansträngd virkesmarknad i Sverige

Idag finns troligtvis otroligt lite utrymme att öka avverkningen i Sverige. Vi avverkar i princip tillväxten varje år på produktiv skogsmark och har en av Europas högsta avverkningsnivåer. Samtidigt är det svårt att utan vapen öka landarealen. Lägg därtill ökade krav på biologisk mångfald och de flesta inser att “taket är nått” för avverkningsvolymer i Sverige. Att då Sveaskog nu går in och tar bort, om än temporärt, 1,25 % av virkesvolymen kan göra att utbudet minskar till paniknivåer.

Fördelning inom landet

Sveaskogs marker har brukats olika beroende på vart i Sverige de finns. Den nya strategin med en avverkningsminskning om 1 miljon kubikmeter kommer slå olika i Sverige. Fakta är Sveaskogs marker i södra Sverige är hårt brukade och här kommer “miljonen” slå ganska hårt. Men det gäller också Norrland i och med att Sveaskog i strategin bakat in en ökad hänsyn till renskötseln.

Strategin kan vara ekonomiskt försvarbar

Vi får ett samtal med den nya VD:n på Sveaskog, Erik Brandsma, i samband med att nyheten släpps och frågar honom om man gjort någon ekonomisk kalkyl innan man tog beslutet. Självklart har man gjort det svarar Brandsma. Och om man använder fjolårets virkespriser i kalkylen så kommer den nya strategin såklart att påverka Sveaskogs resultat negativt.

Erik Brandsma är ny VD på Sveaskog
Erik Brandsma, ny VD på Sveaskog. Foto: Sveaskog

Vad som händer med årets virkespriser återstår dock att se. Vi har skogsindustri i Centraleuropa som i princip står utan råvara efter att ha sågat upp eller sålt allt lokalt granbarkborrevirke samtidigt som vi har en bojkott av ryska varor från skogen i och med deras invasion av Ukraina. Dessutom har vi Sveriges största skogsägare som nu väljer att sänka utbudet med drygt 1 %.

Inalles kan faktorerna göra att virkespriset faktiskt stiger och Sveaskog står med liknande eller högre resultat vid kommande års slut. Grädden på moset blir då att man ökat värdet på sin skog i ökat rotstående lager med en sisådär 350 miljoner kronor då man har kvar 1 miljon kubikmeter växande i skogen.

Avverkningsnivån en del av “Nya” Sveaskog?

När iSkogen pratar med Erik Brandsma så nämner han “Nya” Sveaskog. Ska man vara ärlig så har kanske inte Sveaskog idag någon annan väg att gå än att minska avverkning. De har avverkat hårt i statens skogar och fått en hel del kritik för detta. Dessutom flaggar Sveaskog för att minskningen av avverkningsnivån kan vara temporär. Trots detta så fastnar ändå uttrycket “Nya” Sveaskog vid samtalet.

Enligt Brandsma så ska Sveaskog i sitt ordinära skogsbruk fokusera på att odla sågtimmer. Huruvida detta är en ny strategi eller inte förtäljer inte samtalet men vi vågar tro det. Avverkning enligt LSÅ (Lägsta SlutavverkningsÅldern enligt Skogsstyrelsen) är inte längre aktuellt utan LSÅ plus 10 år kan vara mer troligt.

På frågan om Sveaskog kan komma att sälja levande kolsänka dessa tio extra år i skogen så svarar Erik Brandsma att man håller på att titta på det, dock finns inget klart. Enligt Brandsma jobbar man nu också hårt för att strategin med minskade avverkningsnivåer inte ska innebära några personalminskningar.

Enligt SKA22 så överavverkar vi barrtimmer
Nyavverkat sågtimmer som sedan skickas till sågverk och förädlas till plank och brädor. Foto: Fredrik Reuter

Hur det blir med detta återstår såklart att se men det är svårt att inte se att det faktiskt kan ligga något bakom “Nya” Sveaskog.

Vad säger ägarna?

Den nya strategin med en minskad avverkningsnivå är beslutad av Sveaskogs styrelse. I styrelsen sitter en representant från ägaren – staten. Det är Näringsdepartementet som har denna plats. Vi kan bara gissa vad regeringen haft för synpunkter på den nya strategin. Ska man basera sina gissningar på regeringens inställning till EU-frågor som i sin ytterlighet skulle kunna leda till en minskad avverkning så är saken klar – regeringen måste då varit starkt emot detta.

Hur våra gissningar står sig mot verkligheten låter vi vara osagt. Med vårt fokus på en bättre vardag för lands- och glesbygd med speciellt fokus på skogsägare och entreprenörer så kan man inte annat än att se den nya strategin som positiv. Den kommer sänka utbudet och troligtvis genom detta skapa mer konkurrens om det virke som fortfarande finns kvar för avverkning. Detta borde göra att rundvirkespriserna ökar. Det är positivt och ett steg i rätt riktning givet att Sverige har Europas lägsta priser på rundvirke.

Skulle dessutom våra gissningar visa sig stämma så kan politiker i Sverige ha en resa att göra. Kanske kan de inspireras av Sveaskogs nya strategi?

Föregående artikel
Skogsbruk i Sverige

Med data från FAO blev svensk bruttoavverkning 2020 över 100 miljoner kubikmeter

Nästa artikel
En analys av JRC data över avverkningsareal från iSkogen.

Hur stämmer avverkningsnivån från JRC med svensk laserdata?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack