Med data från FAO blev svensk bruttoavverkning 2020 över 100 miljoner kubikmeter

Fredrik Reuter
Skogsbruk i Sverige

Bruttoavverkning. Ett räkneexempel där vi använt data över producerade varor från skogen via FAO för 2020 visar att den så kallade bruttoavverkningen i Sverige kan ha varit över 100 miljoner skogskubikmeter. Det är 8,7 % mer än officiella siffror från Skogsstyrelsen. Frågan som uppkommer är – vem har mest rätt?

Varje land rapporterar årligen statistik över producerade varor från jord och skog till FAO – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Genom att använda de siffror som Sverige rapporterat till FAO för 2020 så valde vi att “räkna bakåt” för att se hur bruttoavverkning ser ut från producentledet. Resultatet visar att med denna uträkning så steg den svenska bruttoavverkningen till över 100 miljoner skogskubikmeter för 2020.

Vad är bruttoavverkning?

Med bruttoavverkning avses alla fällda stammar under en given period. I denna kontext gäller det för Sverige som land och under ett kalenderår. Nettoavverkning å andra sidan är den del av bruttoavverkningen där de fällda träden tas om hand och förädlas på något sätt. Skillnaden är “Kvarlämnade hela träd”, helt enkelt fällda träd som av ena eller andra skälet lämnas kvar i skogen.

En version av kvarlämnade träd i skogen.
Röjning är en del av “kvarlämnade träd i skogen”. Foto: Fredrik Reuter

M3sk är oftast enheten som bruttoavverkningen redovisas i och står för “skogskubikmeter”. Med detta menas volymen av ett träd exklusive stubbe, rötter och grenar. Bruttoavverkningen presenteras årligen av Skogsstyrelsen och sett över tid har utvecklingen enligt deras statistik varit som följer på bilden nedan.

Bruttoavverkning i diagram som visar både data från SLU Riksskogstaxering samt Skogsstyrelsen.
Bruttoavverkning från SLU Riksskogstaxering samt Skogsstyrelsen i samma diagram. Foto: Fredrik Reuter

Idag finns två mätningar av bruttoavverkningen i Sverige. Båda mätningarna är numer så kallad officiell statistik fast de har olika ursprung. Riksskogstaxeringens data tas fram genom taxering av provytor i skogen. Man räknar stubbar i dessa provytor och kan utifrån detta få fram statistik över bruttoavverkningen. SLU Riksskogstaxeringens data baseras på femårsmedelvärden. Det är därför kurvan i bilden ovan slutar 2018, Riksskogstaxeringen har ingen “nyare” data p.g.a. medelvärdet.

Skogsstyrelsen tar fram sin statistik med hjälp av Biometria och enkäter som skickas ut till “virkesförbrukande industri”. Med förhoppningen om att skogsindustrin rapporterar korrekt så får man sedan, tillsammans med data från Energimyndigheten statistik över bruttoavverkningen. Skogsstyrelsens statistik har inte medelvärde och det är därför man kan t.ex. kan se toppen 2005 då stormen Gudrun inföll.

Man torde kunna få ett spännande diskussionsunderlag genom att räkna på ett tredje sätt. Som vi har gjort i denna artikel genom att räkna bakåt med hjälp av data från FAO. Källorna torde inte vara exakt lika som de som SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen använder. Därigenom kan vi få en spännande diskussion.

Hur vi räknat

FAO redovisar sin statistik i olika enheter, allt från kubikmeter till ton. För att kunna göra en omvänd uträkning för hur mycket skoglig råvara som behövs så behövs omvandlingsfaktorer. De är flera till antalet och de kommer också från flera källor. I tabellen nedan har vi sammanställt de omvandlingsfaktorer vi använt och även angett källa.

BeräkningsfaktorerVärdeEnhetKälla
Sågutbyte45%Skogsstyrelsen
ton till m3fub, vedkol6FaktorForest Research
ton till m3fub mek/semi-mek massa2,5FaktorForest Research
ton till m3fub oblekt sulfatmassa6FaktorForest Research
ton till m3fub blekt sulfatmassa4,5FaktorForest Research
ton till m3fub sulfitmassa5FaktorForest Research
ton till m3fub dissolvingmassa2,5FaktorForest Research
Andel av sågstock som blir massaflis27,5%Skogsstyrelsen
m3 fanér till m3fub3,45FaktorForest Research
m3 plywood till m3fub1,54FaktorForest Research
GWh till MWh1000FaktorEnergimynd.
MWh till m3f, Brännved2,25NämnareEnergimynd.
MWh till m3f, Stamvedsflis2,04NämnareEnergimynd.
m3f till m3fub1,14FaktorSkogssverige
m3fub till m3sk1,20FaktorSkogssverige

Vi har sedan använt omvandlingsfaktorerna på rådata från FAO samt Energimyndigheten. Att vi valt att ta med Energimyndigheten i detta har att göra med att FAO inte sammanställer produktion av energi. I Sverige är det Energimyndigheten som har statistikansvaret för detta och data för brännved och stamvedsflis finns i tabellen nedan. Värde för energi behövs för att kunna räkna på bruttoavverkning.

ProduktVolymEnhetKälla
Sågad vara18600000m3svFAO
Vedkol1000tonFAO
Fanér35000m3FAO
Plywood85000m3FAO
Mekanisk/semimekanisk massa2977000tonFAO
Kemisk massa, sulfat oblekt2498000tonFAO
Kemisk massa, sulfat blekt6056000tonFAO
Kemisk massa sulfit35929tonFAO
Dissolvingmassa467071tonFAO
Brännved7698GWhEnergimynd.
Stamvedsflis4597GWhEnergimynd.

Resultat

I tabellen nedan återfinns vår beräkning med formel för varje omvandling. På slutraderna finns den beräknade totala volymen inkl. officiell statistik från Skogsstyrelsen. Våra resultat visar att vår omräkning av data från FAO ger 8,7 % mer volym än statistik från Skogsstyrelsen.

Sortiment / FörbrukningVolymEnhetFormel för uträkning
Sågad vara till sågtimmer41 333 333m3fubm3sv / sågutbyte
m3fub förbrukning vedkol6 000m3fubton * 6
m3fub förbrukning fanér120 750m3fubm3 * 3,45
m3fub förbrukning Plywood130 900m3fubm3 * 1,54
m3fub förbrukning mekmassa7 442 500m3fubton * 2,5
m3fub förbrukning sulfat oblekt14 988 000m3fubton * 6
m3fub förbrukning sulfat blekt27 252 000m3fubton * 4,5
m3fub förbrukning sulfit179 645m3fubton * 5
m3fub förbrukning dissolving1 167 678m3fubton * 2,5
m3f förbrukning brännved3 900 320m3fub(MWh/2,25) * 1,14
m3f förbrukning stamvedsflis2 568 912m3fub(MWh/2,04) * 1,14
Massaflis från sågtimmer−11 366 667m3fubm3sv * 0,275
Import−7 200 000m3fubSCB
Nettoavverkning 2020 (NA)80 523 371m3fub
Kvarlämnade hela träd 2020 (KT)4 100 000m3sk
Bruttoavverkning i m3sk100 728 045m3sk(NA* 1,2) + KT
Skogsstyrelsen 2020, nettoavv.74 100 000m3fubSkogsstyrelsen
Skogsstyrelsen 2020, bruttoavv.93 100 000m3skSkogsstyrelsen

Resultatet visar att över hälften (knapp 52 %) av råvaran från skogen gick till massabruk 2020.

Råvarufördelning svensk skogsindustri
Hur råvaran fördelas enligt vårt räkneexempel. Foto: Fredrik Reuter

Så kallat returträ och återvinning av papper finns inte med i uträkningen. Vi antar att båda dessa poster inte belastar någon av posterna ovan då det kan vara osannolikt att de används varken av sågverk eller massabruk. Returpapper används dock av tillverkare av papper men dessa torde ligga utanför primärtillverkarna av massa, oavsett typ av tillverkare.

Sammanfattning

Att räkna omvänt utifrån de varor som skapas från skogen kan vara ett nytt sätt att räkna i Sverige. Vi valde att göra denna uträkning för att väcka diskussion i ämnet men också för att ex. England verkar räkna på just detta sätt när de sammanställer statistik.

Naturligtvis är det också intressant att diskutera vidare Sveriges bruttoavverkning ur ett klimatperspektiv. Det är bruttoavverkningen från SLU Riksskogstaxering som idag ligger till grund för Sveriges klimatrapportering och LULUCF. Oavsett vilka siffror som är “mest rätt” är det då intressant att lyfta frågan och diskutera vidare om hur vi brukar skogen i Sverige.

Föregående artikel
Finlands skog kompenserar allt mindre för koldioxidutsläppen. LULUCF nu en kolkälla i Finland

Skog och mark i Finland blev en kolkälla 2021?

Nästa artikel
Sveaskog minskar avverkningsnivå och låter skogen stå

Sveaskogs sänkta avverkningsnivå kan vara början på något nytt

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack