SkogsSverige — nyheter och frågelåda upphör 2021

Armas Jäppinen
SkogsSverige-2021

SkogsSverige:s nyhetsbevakning avslutas denna vecka. Deras nyheter om skogssektorn har i över 25 år publicerats på webben och i nyhetsbrev, men kommer ut sista gången fredag den 28 maj enligt en nyhet på sidan.

Skogsnyheterna på SkogsSverige.se har under senare år till största del plockats från pressmeddelanden som företag i skogsnäringen lagt ut. Samtidigt har ambitionen med Skogs-Sverige varit att sprida kunskaper om skogen och skogssektorn till breda målgrupper i samhället.

SkogsSverige.se firade ifjol 25 år

SkogsSverige firade så sent som 2020 sitt 25-årsjubileum, där det redogjordes mer i detalj vad som åstadkommits sedan starten, kort efter internets begynnelse på 1990-talet.

SKogsSverige.se 25 år 2020
Loggan för 25 års-jubileumet som firades så sent som hösten 2020. Källa: SkogsSverige.se

Så sent som 2020 framhölls i en nyhet om jubiléet att man räknade med att spela en stor roll även framgent:

SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att Skogs-Sverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. “Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år”, sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på Skogs-Sveriges webbplats.

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig, redovisade ett ökande trafikflöde med mer än en miljon årliga besök under senare år. Michael Lagerkvist, Cambium AB, kompletterade med en bild från yngre om att Skogs-Sverige varit en för hela skogsbranschen betydande kanal, värd att utveckla vidare.

Detta var alltså så sent som hösten 2020 men det kan svänga snabbt. I nyheten som nu publicerades den 24 maj hänvisas till Bengt Ek för mer information. Han bekräftar att beslutet helt enkelt är en prioritering av resurserna:

Intressenterna bakom verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Skolan har beslutat att prioritera resurserna till framförallt Skogen i Skolan.

Bengt Ek, Föreningen Skogen

Enligt SkogsSverige.se den 24 maj kan man också utläsa att:

Nyhetsflödet som funnits på SkogsSverige har i stor utsträckning lästs av skogsbrukare, men som nu anses ha tillgång till liknande nyhetskällor. Dessutom ska nyheterna på slutet ha stått för en mindre del av besöken. Däremot är tydligen skolelever flitiga besökare på webbens faktasidor, för att lösa sina uppgifter. Faktasidorna kommer tills vidare att finnas kvar, även om frågelådan inte tar emot nya frågor. Många frågor av bredare intresse finns redan besvarade bland de cirka 8.000 frågorna i arkivet som kommer att finnas kvar tills vidare.

Intressenterna bakom SkogsSverige är en bred uppsättning av skogliga myndigheter, företag och andra organisationer, men som alltså beslutat att lägga resurserna på andra verksamheter såsom Skogslektioner.se från Skogen i Skolan.

Å ena sidan kan vi förstå att SkogsSverige.se tappat trafik till sin nyhetsförmedling givet hur nyhetsflödena idag prioriteras, å andra sidan kan man förvånas över att det är knappa resurser givet hur mycket skogsbrukarna satsar på svensk skogskommunikation

Vi har återkommande skrivit om hur lite objektiv, oberoende kommunikation som når igenom till Sveriges cirka 300.000 skogsägare. Är det inte skogsbolagen som skickar ut reklam och kallar det “gratis” rådgivning, blandar de stora mediehusen ihop korten mer eller mindre medvetet när de mellan de långa varven gör nedslag i skogsnäringen.

Dessutom är det nu en trend att alla möjliga kommersiella aktörer lanserar sina erbjudanden i en salig röra på Youtube, där kritiska frågor är lika sällsynta som nålar i en höstack.

Nu har kanske inte just SkogsSverige.se eller dess förvaltare Föreningen Skogen visat upp så hård granskning av “reklam” förklädd till “konsumentinformation”, men det är kanske ett tecken av tidens lösgommar att “Svenska Skogen” växer, och att “SkogsSverige” förtvinar.

Kampanjsida svenska skogen
“Svensk skogskommunikation” om skogs-sverige per 2021, symboliserad med malplacerad tallplanta i granskogen.
Källa: SvenskaSkogen.se

Den som vill skicka in en fråga i stor- eller snårskogen framöver kan sedan en tid hitta en frågelåda via SvenskaSkogen.nu som bemannas av Skogforsk och som funnits parallellt med SkogsSverige:s frågelåda under en tid. Annars kan man också läsa, fråga, eller diskutera med många andra i branschen, om hur saker egentligen fungerar på Skogsforum.se.

Föregående artikel
Fjällnaturskog i Sverige

Skogsindustrins judaskyss i fjällnaturskogen?

Nästa artikel
Skogsdata 2021

Skogsdata 2021 — Hej då granen?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack