Skogsstyrelsen och SLU samlar sig mot skogsskador 2021 — skapar ett virtuellt centrum

Armas Jäppinen
Virutellt-verklighet-simulering

Vi antar att virtuellt inte betyder riktigt samma sak för oss som det gör för Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men det framgår i en underrubrik i ett pressmeddelande från idag den 15 april att de skapar ett virtuellt centrum. Det framgår också att Skogsstyrelsen och SLU på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum vid SLU ska bli ett nav i arbetet.

Från och med i år har Skogsstyrelsen och SLU fått 30 miljoner kronor vardera för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador. Som grund för detta arbete har myndigheterna i nära samarbete tagit fram varsin långsiktig plan. Åtgärderna handlar enligt Skogsstyrelsen både om att öka kapaciteten för att hantera skador på kort sikt, och för att på längre sikt förbygga skador:

Skogsstyrelsen kommer bland annat lägga stort fokus på kompetensutveckling, såväl inom myndigheten som inom skogsbruket. Vi kommer också fortsätta att utveckla digitala kartunderlag för att underlätta identifiering och bekämpning av skogsskador. Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida skogsskador.

Lennart Svensson, Skogsstyrelsen

Via en SLU-nyhet med pressmeddelandet finns också en länk med regeringens uppdrag till SLU: “SLU ska utforma en långsiktig plan för ett skogsskadecentrum som ska initieras den 1 januari 2021 och avse arbetet med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt m.m. (…)”

multisskadad-skog-ej-virtuellt
Multiskadad skog är ett begrepp som allt oftare används för ungskog som drabbas av viltbete och svampangrepp, Foto: Skogsstyrelsen

Ett virtuellt centrum för forskning och övervakning

SLU Skogsskadecentrum ska enligt pressmeddelandet arbeta med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare under rubriken “ett virtuellt center”?

virtuellt-skog
Virtuella miljöer används på olika sätt inom utbildning och utveckling inom skogsbruket, Foto: Unsplash

Oavsett vad virtuellt betyder språkligt för SLU och Skogsstyrelsen, eller om just ett centrum kan vara så virtuellt, så framhålls att SLU Skogskadecentrum ska bli en central analysfunktion, en forskarskola, utökad övervakning av skador och skadegörare, samt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling och strategier för att begränsa skogsskador.

Vi kommer ta tillvara den verksamhet som redan bedrivs på olika institutioner och utöka med ytterligare kompetenser för att få en tydlig sammanhållande kraft i arbetet med skogsskador. Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog

Göran Ståhl, SLU.

Pressmeddelandet avslutas med en försäkran om att Skogsstyrelsen och SLU kommer även fortsatt att ha ett nära samarbete i arbetet med skogsskador och i uppbyggnaden av SLU Skogskadecentrum. Hoppas inte samarbetet blir bara virtuellt, som en Pulp fiction i skogen.

Skogsskadorna är hur som helst väldigt konkreta och vi ska titta närmare på det i vår, kanske med hjälp av älgkon Ärrade damenDen stora älgvandringen eller barkborrefällor? Vill ni själva hålla koll på vilka olika nyheter som kommer ut från SLU finns bland annat denna kanal.

Föregående artikel
Älgko-älgkalv-GPS

Älgkon Ärrade damen — känd från TV — här bjöd hon sin älgkalv på “bryta” 2021

Nästa artikel
Enligt SKA22 så överavverkar vi barrtimmer

Virkesbrist enligt SKA22 – dags att investera i förädling?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack