Sveaskog klimatanpassar statens skogar

Fredrik Reuter
Sveaskog klimatanpassar skogen, delvis med vatten

Sveaskog klimatanpassar sig med en ny långsiktig strategi som förutom att leverera råvara till industrin, innehåller insatser som möter utmaningarna runt biologisk mångfald och klimatet. Sveaskog är ett aktiebolag som ägs av svenska staten och har till uppgift att förvalta det mesta av statens produktiva skogsmarksinnehav. Nu meddelar Sveaskog att de påbörjar en ny resa i sitt förvaltande av statens skogar, mer klimatanpassat men också mer anpassat efter Sveriges och EU:s miljömål.

Hela den nya strategin, som har en prägel av ökad hållbarhet och kvalitet, kommer presenteras imorgon, den 26 april 2021, men stora delar delges innan på debattplats i Dagens Nyheter.

Sveaskog klimatanpassar genom åtgärdsprogram för biologisk mångfald

Strategin som nu Sveaskog lägger fram spänner över en flerårsperiod och är enligt Sveaskog en första del i en ny strategi för hållbart skogsbruk. I debattartikeln lägger VD Per Matses tillsammans med ordförande Eva Färnstrand fram en första punktlista med flera åtgärder som de har för avsikt att påbörja omgående.

Åtgärdsprogrammet görs enligt Sveaskog för att öka lönsamheten i ett förändrat klimat. De har likt övriga skogsägare nu sett ökade kostnader bland annat på grund av höjda temperaturer. Sveaskog klimatanpassar sig och skogen, och presenterar ett antal åtgärdspunkter:

  • En utredning kommer startas för att se hur framtida hyggen kan göras mindre. En mosaik av olikåldriga skogar ska länkas samman för att öka mångfalden av växter och djur.
  • Med “funktionell naturhänsyn” ska Sveaskog skapa ett mer varierat skogslandskap. Bättre ståndortsanpassning vid återplantering och minst 10% lövinslag i barrplanteringar ska hjälpa till med detta.
  • Sveaskogs skogsmarker i renskötselområden ska omsorgsfullt röjas och gallras för att gynna renens huvudföda – marklevande lavar. Åtgärden ska göras i samråd med rennäringen och faller under kategorin “mångbruk”.
  • Inom en femårsperiod ska minst 100 våtmarker restaureras och hälften av dessa ska vara två hektar eller större. Tillgången på vatten är viktig, speciellt i ett ändrat klimat.
  • Sveaskog ska återställa minst tio sammanhängande rinnande vattendrag. Timmerflottning, kraftutvinning, vägbyggen etc. har skapat stor negativ påverkan på skogsmarken. 
  • Fördubblad satsning på löv och ädellöv i Sveaskogs naturvårdsskogar. Många skogslevande arter är i starkt behov av löv och ädellöv och en insats att gallra bort barrträd till förmån för lövträd kommer göras.
  • I Sveaskogs ekoparker kommer hyggesfria metoder att testas i större skala.
  • 14.000 hektar kontinuitetsskog som är över 140 år ska skyddas i nordvästra Sverige. Detta gör att Sveaskog då uppfyller EU: “gröna giv” och biodiversitetsmål då 30 % av den produktiva skogsmarken kommer vara undantagen från skogsbruk.
Sveaskog klimatanpassar skogen, delvis med vatten
Bland annat med förbättrad vattenvård ska Sveaskog klimatanpassa statens skogar. Foto: Unsplash.

Denna artikel uppdateras löpande och återfinns under Skogsbruk.

Föregående artikel
Konkurrens-hjortar-foder

Konkurrens om foder mellan olika hjortar — och älgarna

Nästa artikel
skogskarta-EU

EU:s skogskartor 2021 — inklusive Sverige

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack