Vedpriser för långved och småsäck i olika måttenheter

Torbjörn Johnsen
björkmassaved eller björkved

Att ved är hett och att vedpriser är i stigande har ju knappast gått någon förbi här på Skogsforum. Vi har ägnat lite tid åt att grotta ner oss i vedmarknaden. Både i teorin och i fält. Här har vi sammanställt fakta om ved, försäljningsmodeller och ett antal prisexempel. Vi ser fantastiska möjligheter för skogsägare att tjäna pengar på ved i rådande läge. Framför allt för de skogsägare som har björk- eller lövskog i varierande behov av skötsel. Att hugga i dessa bestånd denna vinter kan vara det lönsammaste du gjort i din skog på länge!

Vedpriser i relation till energivärde

björkmassaved eller björkved
Björk i lämpliga dimensioner kan ge avsevärt mer betalt som ved än som massaved idag. Det här gäller även om du inte vill göra jobbet med att kapa och klyva innan du säljer utan “bara” säljer som långved. Bild: Torbjörn Johnsen, Skogsforum

Vi ska här försöka redovisa hur vi tycker att man kan värdera och prissätta ved i några olika försäljningsformer. Både som långved (typ massaved) vid bilväg men även som kapad ved levererad i löst mått eller i säck. I stället för att använda massavedspriserna som riktmärke så använder vi vedens energi-innehåll som jämförelse när vi tittar på vedpriser. Utifrån den så kan ju både kunder och leverantörer värdera vad som är rimliga prisnivåer och då kan man sälja ved till så kallade marknadspriser. Det vill säga det pris som marknaden är beredda att betala för veden. Marknaden i det här fallet kan vara allt från professionella vedproducenter, företag som exporterar virke eller ved samt privatkunder som behöver ved för sin egen uppvärmning.

Här finns en video från när vi var ute i skogen och högg ved. Vi mäter och jämför virkesbitar och pratar om vedmarknaden. På slutet även några huggningstips:

Vedhuggning och vedpriser. Olika försäljningsformer och måttslag samt lite huggartips.

Genom att starta videon ovan så laddas bl a cookies från YouTube. Vi informerar dig enligt GDPR.

Het energimarknad ger höga vedpriser

Efterfrågan på ved har ökat kraftigt. Det beror på en kombination av många faktorer och den främsta är att alla andra energislag har ökat kraftigt i pris. Elpriset har ökat vilket gör att alla som har någon form av elvärme i sina hus letar efter billigare alternativ. En braskamin för ved kan kapa värmekostnader. Ökade energikostnader gäller även för de som har installerat bergvärme eller eldar med pellets. Med dagens elpriser så tenderar uppvärmning med värmepump att kosta lika mycket per utvunnen kWh som direktverkande el gjorde för något år sedan. Vintriga vedbrasor i kaminen kan hjälpa till att minska kostnaden. Idag ligger en ”normal” uppvärmningskostnad över 1 kr/kWh oavsett om du har fjärrvärme, eldar med pellets eller har värmepump installerad. Har du direktverkande el kan den hamna tre gånger så högt. I detta läge är ved ett mycket konkurrenskraftigt alternativ även om priserna på långved stiger till nya höjder. Det är nämligen långt kvar till nivån som motsvarar vedene verkliga energiinnehåll.

Förändrad vedmarknad

Den svenska vedmarknaden och vedeldningen har förändrats från att ta fram ett årsbehov av ved från egen skog till sig själv och andra villaägare till att i stället förse braskamineldare med småsäck. Eller “lösved” avhämtad med släpvagn eller levererad vi stugknuten. En stor andel av de småsäckar som sålts i landet har bestått av ved från Baltstaterna eller Ryssland. P g a Rysslands krig i Ukraina så är vedflödet från Ryssland stoppat och av samma anledning så suger även den nordiska massaindustrin upp det mesta av björkmassaveden som finns i Baltländerna. De vedtillverkare som finns etablerade i Sverige får anstränga sig för att få tag i råvara (långved av björk) samtidigt som de har starka incitament för att öka sin produktion och sälja ännu mer ved till ännu höga priser.

ved storsäck
Ved i storsäck eller vedkorgar räknas i stjälpt mått. Bild från skogsforum.se

Ut & hugg! Björkved till marknadens vedpriser

En sak som vi tydligt vill slå fast är att den som säljer björkved idag, oavsett om det är massaved/långved vid väg eller kluven och torr brasved, måste tänka marknadspriser i stället för massavedspriser. Med detta menar vi att man inte ska ta ut vedpriser efter vad massaveden är värd utan i stället efter vad marknaden är beredd att betala för det energiinnehåll som finns i veden. Givetvis blir priset högre ju mer förädlad ved man levererar. Men även för den som ”bara” vill sälja ved i trave vid skogsbilvägen finns det anledning att ta ut ett marknadsmässigt pris utan att skämmas. Vilka är då dessa marknadspriser?

Energiinnehåll i björkved – 4 kWh per kilo

Björkved har högre densitet än barrved. Det innebär att en viss volym björkved är tyngre än motsvarande volym av barrved vid jämförbar fuktkvot. Därför innehåller björkveden också mer energi och den har blivit populär att använda som ved.

En kubikmeter fast under bark (m3fub, se nedan för definitioner) väger runt 650 kg/m3fub vid en fuktkvot runt 12%. Motsvarande densitet för en kubikmeter inklusive bark (m3fpb) ligger runt 600 kg/m3fpb. Ett kg torr björkved (fuktkvot runt 20%) innehåller ca 4 kWh energi. Det innebär att en kubikmeter torr björkved innehåller ca 2400-2600 kWh energi. Det lägre talet om man räknar på m3fpb och det högre om man räknar per m3fub.

Utgår vi från uppvärmningskostnaden 1 kr/kWh så skulle energivärdet i en m3fub björkved ligga runt 2 600 kr/m3fub. Från detta värde ska sedan dras alla de omkostnader som finns i kedjan från traven vid skogsbilvägen till kundens eldstad för att vi ska kunna gaffla in ett värde för vedråvaran i dess olika försäljningsformer. Vi gör ett försök här nedan men först något om olika måttenheter:

m3fub, m3fpb, m3t och m3s – många olika måttenheter för ved

Rundvirke (stockar i olika dimensioner) kan mätas på olika sätt. Det är rörigt att navigera i mått-träsket för någon med goda skogskunskaper och näst intill obegripligt för den som inte lever med skogens olika kubikmetrar till vardags. Vi har sammanställt en tabell med omräkningstal baserad på fakta från vedertagna källor som Skogskunskap.se samt från omfattande mätningar som vi själva gjorde i mars 2024.

Disclaimer: Vi har använt vedertagna omräkningstal, densitetsuppgifter och uppgifter om energiinnehåll för björkved. Med dessa har vi gjort ett stort antal uträkningar och omräkningar mellan olika enheter. Vi reserverar oss för att det kan finnas någon bugg i dessa beräkningar och är i så fall tacksamma om ni kontaktar oss så att vi kan korrigera eventuella felaktigheter.

Uppdatering 2022-12-19: Efter diskussioner på Skogsforum.se om omräkningstalen från m3fub till m3s i denna artikel har vi gjort en uppdatering. Omräkningstalen från m3fub till m3s spretar stort mellan olika källor vi tittat på. Från 2,25 till 3,3 m3s/m3fub. Vi har valt att ändra det omräkningstal vi använder till 2,9 från 3,2 som troligen låg lite högt. Omräkningstalet 2,9 är ett genomsnitt från åtta olika sajter som vi tittat på, bl a Wikipedia, Råd & Rön, Skogssverige, Studie av Jan-Erik Liss samt flera vedleverantörers sajter.

Uppdatering mars 2024: Efter att vi gjort omfattande egna mätningar, med totalklavning av ett parti björkmassaved (gallringsved) som klövs i storsäckar och i vagn, har vi uppdaterat omräkningstalet från m3fub till m3s till 2,7 som var det värde vi då fick fram. Vi hävdar att det här är ett rimligt omräkningstal när det gäller omräkning från rå rundved till kluven ved och vi hade även viss torkmån med i mätningen. Däremot har vi inte uppdaterat värdet för omräkning mellan m3t till m3fub. Enligt Skogskunskap.se är det 0,52 för rundvirke av björk men vi vill hävda att detta ligger något högt om det gäller björkmassaved från gallring. Ni kan läsa hela artikeln om vårt vedmätningsprojekt här.

omräkningstal-ved
Tabell med olika omräkningstal för ved enligt olika måttenheter. Omräkningstalen för travat mått går att använda både för rundved (stockar) i trave eller kluven ved i trave (inkl säck eller travat på pall).

M3fub – massaved med bark betalas utan bark

När en skogsägare säljer massaved betalar köparna för kubikmeter fast mått under bark (m3fub). Virket mäts in vid industrin när det ligger på lastbilen. Måtten tas på travens yttermått och sedan räknas denna volym om med vedertagna omräkningstal så att man får bort såväl luften mellan stockarna som barken. Volymen som räknats fram är då m3fub och det är denna volym skogsägaren får betalt för trots att barken sitter kvar på stockarna och följer med in till industrin (som använder den som energi).

M3fpb – när hela stocken räknas

Om inte barken räknas bort kallas måttenheten för kubikmeter fast mått på bark (m3fpb). Ofta används måttenheten fastkubik eller fastmeter när man pratar om ved och då avses nog för det mesta m3fpb. Barken sitter ju kvar och är en del av leveransen så det är därför rimligt att den ingår i priset. Skillnaden mellan dessa två mått, m3fub och m3fpb, är att en kubikmeter björk mätt på bark (m3fpb) motsvarar 0,86 kubikmeter volym under bark (m3fub). Allt enligt omräkningstal från Skogskunskap.se. Om man vänder på det så motsvarar en m3fub 1,16 m3fpb.

Måttenheten m3fpb var fram tills några årtionden sedan den vedertagna betalningsgrunden i Sverige för massaved. I Finland med flera länder betalas massaved fortfarande per m3fpb. Eftersom skogsindustrin i Sverige inte betalar för barken som följer med veden så ger det vedmarknaden ytterligare konkurrenskraft då den tar vara på både ved och bark.

M3t – hela traven inklusive luft

Ett vanligt mått när man handlar med ved är att den säljs i travat mått (m3t). Det kan antingen vara en trave med långved av t ex björk. Alltså i princip massaved. Eller också ved som är kapad, kluven och fint staplad i en trave. Ved i säck är också i någon mening travad då bitarna ligger ”i ordning”.

Det travade måttet avser vedtravens yttermått. Travens (genomsnittliga) längd, bredd och höjd. Det blir ett volymmått som förutom stockarnas eller vedbitarnas verkliga volym (inkl bark) även räknar in luften som finns mellan dem.

För travar av rundved finns bra omräkningstal på Skogskunskap.se. Omräkningstalen kan variera beroende på trädslag, stockarnas dimensioner, och hur vällagd en trave är. I tabellen här ovan finns genomsnittliga omräkningstal som avser björk i klena dimensioner. När det gäller travad ved så har vi utgått från Jan-Erik Liss studier vilka indikerar liknande omräkningstal för travad ved som de som används för långved i trave.

M3s – kapad och kluven ved huller om buller

Det sista måttenheten vi redovisar är kubikmeter stjälpt mått (m3s). Den här enheten kan enklast förklaras med exemplet fylld släpvagn eller låda. Om flaket/lådan har måtten 2 x 4 x 1 meter så har det en volym av åtta kubikmeter. Om hela det utrymmet fylls till brädden med kapad och kluven ved som man ”häller” i så blir det åtta kubik stjälpt mått (m3s). Vedbitarna ligger då huller om buller. Skulle man bemöda sig att trava upp all veden snyggt i vagnen/lådan istället så skulle den rymmas i lite mer än hälften av volymen. Så stor är skillnaden mellan travat och stjälpt.

Stjälpt mått används även om man fyller storsäck med ved. Där är veden inte travad utan säckarna fylls med ved som ligger huller om buller. Längre vedlängder ökar mängden luft i stjälpt vedvolym (lägre omräkningstal) medan kortare vedbitar minskar luftmängden (högre omräkningstal). Måttenheten m3s används även för flis och spån som mäts på motsvarande sätt.

Några viktiga ”avbräck” när man räknar vedpriser

Om man levererar torr, kapad och kluven ved hos kund så borde värdet av denna ved kunna motsvara energivärdet 1 kr/kWh. Det ger en mycket billigare uppvärmning än direktverkande el och även pellets idag. Senaste prisuppgifterna för pellets på nätet (16 december 2022) indikerar ett kWh-pris runt 1,20 kr/kWh. Ved för 1 kr/kWh blir kanske t o m billigare än värmepumpen om vi tittar på vinterns elpriser i SE3 och SE4? Den torra björkveden motsvarar då, i sin förädlade form, 2600 kWh per m3fub till ett värde av 2600 kr/m3fub? Ja, i princip men det finns några viktiga ”avbräck” som måste beaktas:

Moms och krympning

Ur kundens perspektiv så är energipriset 1 kr/kWh ett pris som inkluderar moms. Den vedsäljare som levererar ved och har för avsikt att följa svensk moms- och skattelagstiftning måste då sälja veden inkl. moms. Momsintäkter ska som bekant redovisas och betalas in till staten (efter avdrag för momsutgifter) och därför måste vi dra bort momsen från 2600 kr. Kvar blir då netto 2 080 kr/m3fub.

Sedan finns en annan dold ”förlust” och det är att björkved krymper när den torkar. Volymskillnaden kan bli så stor som upp mot 10% jämfört med rå ved. Det innebär att vi får dra bort ytterligare 10% av värdet när vi jämför med rå m3fub och vi landar då, som säljare av ved, på en nettointäkt om 1 870 kr/m3fub exkl moms. Om vi utgår från konsumentpriset 1 kr/kWh inkl moms.

vedpriser vid 1 kr/kWh energivärde-ny
Tabell som visar prisnivån för olika vedsortiment och försäljningsmodeller (måttenheter) vid 1 kr/kWh värde för vedens energiinnehåll.

Marknadsbaserade vedpriser för olika försäljningsformer

Den här nivån om 1 kr/kWh energivärde (2600 kr/m3fub inkl moms för köparen eller 1870 kr/m3fub netto exkl moms för säljaren) kan vara en rimlig nivå att utgå från som ”marknadsvärde” när vi tittar på björkvedspriser. Vi ska här nedan redovisa några olika priser ut till kund för olika leveransformer. Och jämföra dem med energipriset 1 kr/kWh.

Försäljning av torr, kapad och kluven ved

Björkved stjälpt mått
Kluven och torr björkved i stjälpt mått. Här i 1 m3/låda på pall. Bild från skogsforum.se

Försäljning av ved i stjälpt mått (m3s)

Ved som är kapad, kluven och torkad levereras ofta i stjälpt mått till kund. Den kan levereras antingen i storsäck eller ”flakvis” tippas hos kunden. Huruvida transportkostnad ingår i priset eller ej är upp till varje säljare. Enligt våra marknadskontakter är ett pris idag runt 1000 kr/m3s inkl. moms levererat till kund en vanlig nivå och det indikerar att det finns ett utrymme för att även finansiera transporten och hanteringen kring denna. 1000 kr/m3s motsvarar ett nettopris till skogsägaren/vedproducenten om ca 2100 kr exkl moms/m3fub och med hänsyn till ”torkförluster”. Eller drygt 1 kr/kWh inkl moms för vedens energiinnehåll. Det här innebär då att det kan vara billigare att elda med björkved för 1000 kr/m3s än att elda med pellets till dagens priser.

Priset (till kund) som motsvarar 1 kr/kWh energivärde inkl. moms för kapad, kluven och torr ved i stjälpt mått (m3s) är 930 kr/m3. Det faktiska marknadspriset ligger därmed troligtvis högre. I alla fall för den som har lite större befolkningscentra eller fritidshusområden inom sitt marknadsområde.

För skogsägaren eller vedproducenten ska det pris man får ut i den här försäljningsformen ställas i relation till arbetsinsatsen för att producera och hantera veden. Och behovet av maskiner/utrustning, lagringsutrymme samt energiåtgång och förbrukningsvaror typ vedsäckar mm. Nettointäkten på ca 2 100 kr kr/m3fub ska finansiera detta samt betala för långveden av björk som behövs för produktionen. Som skogsägare kan du jämföra denna intäkt med vad du kan få för långved vid väg (se längre ner) och se om det är värt att satsa på förädlingsarbetet.

Björkved i säck
En pall med björkvedssäckar på ICA Maxi. Här 30-literssäckar som säljs för 89 kr/st inkl moms. Det ger ett vedpris runt 2970 kr/m3t (travat mått) vilket motsvarar ett pris per m3fpb inkl moms på knappt 5000 kr eller ett pris per kWh om ca 2 kr.

Försäljning av torr, kapad och kluven ved i småsäck (travat mått, m3t)

Den längst drivna förädlingsformen av vedförsäljning är att leverera kapad, kluven och torr ved i småsäck. Även kallad “mackved”. Ett vanligt mått är 40-literssäckar med 30 centimetersved och dessa hittar man ofta på bensinmackar, byggvaruhandel etc. De går att köpa säckvis eller på pall.

Här finns några aktuella prisexempel (14 december 2022). Alla priser inkl. moms:

  • Byggmax, 40 liters säck: 119 kr/st (motsvarar 2 975 kr/m3t*)
  • Bauhaus, 40 liters säck: 119 kr/st (motsvarar 2 975 kr/m3t*)
  • Bauhaus, pall med 56 st 30 lit-säckar: 6 104 kr/st (motsvarar 3 633 kr/m3t*)
  • Swedberga.com. 60 lit säck: 167 kr/st (motsvarar 2 783 kr/m3t*)
  • Swedberga.com, pall med 33 säck á 30 liter: 2 994 kr/st (motsvarar 2 994 kr/m3t*)
  • Plantagen, pall med 30 st 40-literssäckar: 4 179 kr/st (motsvarar 3 482 kr/m3t*)

*= pris inkl moms

ved i småsäck 40 liter
Ved i småsäck 40 liter. Källa:byggmax.se

Om vi utgår från energivärdet 1 kr kWh per m3fub ved så hamnar vi på de här priserna (inkl moms):

  • Kapad, kluven och torr ved i travat mått (m3t) 1 440 kr/m3t inkl moms
  • Kapad, kluven och torr ved i småsäck                 58 kr/40-literssäck

Priset som tas ut för säckved i butik är mer än det dubbla vilket innebär att kostnaden per kWh för den som köper ved i småsäck hamnar över två kronor per kWh energiinnehåll (inkl moms). Det här innebär dels att den som levererar torr ved i småsäck till en återförsäljare ledigt bör kunna ta ut mer än 58 kr per 40-literssäck eller 1 440 kr/m3t inkl moms. Bygghandlarn får ändå 100% påslag på priset.

Det innebär också att den som säljer ved i småsäck till slutkund bör kunna ta ut ännu mer än om man säljer till återförsäljare. Lägger man sig mitt mellan bygghandelns pris för vedsäckar och priset motsvarande 1 kr/kWh energivärde så hamnar man runt 80 kr per 40-literssäck eller 2000 kr/m3t inkl moms. Detta pris motsvarar ett m3fub-pris, exkl moms och med hänsyn till torkförluster, runt 2800 kr per m3fub exkl moms.

Försäljning av långved

Med långved avses här rundvirke (stockar) av björk som säljs i trave vid skogsbilväg eller som levereras hem till kund med lastbil eller traktor & vagn.

Försäljning av långved till vedtillverkare

De flesta som tillverkar björkved för avsalu har inte tillräckligt med råvara från egen skog. Därför måste de köpa in ”långved” eller snarare massaved av björk. Det går i vissa fall att köpa björkmassaved från större virkesköpare men eftersom massabruken måste täcka sitt björkvedsbehov med allt dyrare import så kan det vara tufft att få tag i björkmassaveden den här vägen. Vedtillverkarna har samtidigt mycket god lönsamhet och stor betalningsförmåga för rätt typ av råvara. Vi har från våra olika marknadskontakter en tydlig uppfattning om att svenska vedtillverkare idag är beredda att betala 1000 kr/m3fub exkl moms eller kanske mer för björkmassaved. 

För att råvaran ska vara intressant för vedtillverkarna så ska veden bestå av lämpliga dimensioner. Helst inte för mycket klent eller grovt. Idealiskt sett ska stockarna vara grova nog att kunna klyvas men inte för grova för att kunna hanteras i en professionell vedmaskin. Max 35 cm diameter som grövst. Som skogsägare och säljare kan det eventuellt vara vettigt att sortera ut det klenaste och det grövsta och sälja detta separat. Det lär finnas betalningsvilliga köpare även för denna ved.

Om vi utgår från priset 1000 kr/m3fub exkl moms så är det i arbetsansträngning direkt jämförbart med försäljningen av massaved. Dock inte när det gäller priset. Att sälja till en vedtillverkare till det här priset innebär att du som skogsägare kan få dubbelt så bra betalt för björkveden jämfört med massavedsaffären. Eller mer betalt för björken än för något annat sortiment inklusive prima grantimmer!

Vill man inte gå omvägen att räkna om från travat mått (m3t, som man själv mäter upp) till m3fub-mått med hjälp av omräkningstal så kan man i stället räkna om priset. 1000 kr/m3fub motsvarar ca 520 kr/m3t. Eller om man hellre vill handla med fastkubikmeter på bark vilket då blir ca 860 kr/m3fpb. Alla priser exklusive moms.

Om man tittar på vilket kWh-pris den här prisnivån om 1000 kr/m3fub ger så hamnar den på knappt 50 öre/kWh inkl. moms. Alltså halva energikostnaden jämfört med ovanstående exempel för torr, kapad och kluven ved. Ganska rimligt, eller?

Försäljning av långved till privatkund

Vid försäljning av långved till privatkund så används oftast priser inkl. moms (för den som avser följa svensk moms- & skattelagstiftning). Ett vanligt försäljningsmått till privatkunder är att långveden säljs i kubikmeter travat mått (m3t). Man mäter helt enkelt yttermåtten på traven när den ligger vid bilvägen eller på lastbilen/skogsvagnen. I skrivande stund (december 2022) med glödhet vedmarknad och skenande elpriser så förekommer priser upp mot 1000 kr per m3t långved av björk (inkl moms) till privatkunder. Det innebär 800 kr exkl moms per m3t för den som säljer veden och det motsvarar ett m3fub-pris runt 1550 kr/m3fub exkl. moms. Måhända inkluderar priset om 1000 kr/m3t även frakt av virket vilket man då får ta hänsyn till.

Vill man istället för travat mått använda fastkubik (inkl bark, m3fpb) så motsvarar 1000 kr/m3t ett pris på 1 670 kr/m3fpb inkl. moms. eller om man vill sälja veden i m3fub? Då motsvarar 1000 kr/m3t inkl moms ett pris om 1 940 kr/m3fub inkl moms.

För kunden som köper veden för 1000 kr/m3t inkl. moms innebär den här prisnivån en betalning per kWh för vedens energiinnehåll runt 80 öre/kWh inkl moms.. Då återstår sedan kundens arbete med att kapa, klyva (och torka).  

För skogsägaren som säljer ved till privatkund för 1000 kr/m3t inkl moms motsvarar det virkespriset ca 1550 kr/m3fub exkl. moms. Möjligen då inklusive frakt. Det här är tre till fyra gånger mer än vad skogsägaren någonsin kan få vid försäljning av björkmassaved.

Vedpriser – Tabeller & grafer

Här nedan följer några tabeller och grafer som kan användas vid jämförelse av vedpriser för olika typer av försäljningsmodeller. 

Pris per kWh (för konsument inkl moms) för olika försäljningsformer/pris samt även pellets:

vedpriser för köpare vid olika försäljningsformer-ny
Köparnas priser för olika typer av ved angett i kronor per m3fpb inkl moms. Den undre linjen visar prisnivån per m3fpb motsvarande 1 kr/kWh energiinnehåll. Den övre linjen visar dagens kWh-pris för pellets. Datakällor för omräkningstal är Skogskunskap.se, studier av Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna samt omräkningstal till m3s från flera olika sajter. Datakällor för massavedspriser är respektive skogsägarförenings prislistor på webben 13 december 2022.

Pris/värde ex moms för skogsägaren vid olika försäljningsformer:

vedpriser netto när skogsägaren säljer-ny
Graf över skogsägarens nettointäkt per m3fub (exkl moms) vid olika vedpriser och försäljningsformer/måpttenheter. Det övre strecket anger vedpris som mostvarar 1 kr/kWh energiinnehåll. Datakällor för omräkningstal är Skogskunskap.se, studier av Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna samt omräkningstal till m3s från flera olika sajter. Datakällor för massavedspriser är respektive skogsägarförenings prislistor på webben 13 december 2022.

Pris per m3fpb, m3fub & kr/kWh för björkved vid olika prisnivåer och försäljningsformer:

vedpriser vid olika försäljningsformer och enheter-ny
Tabell över vedpriser för olika försäljningsformer. Vissa försäljningspriser avser pris exkl moms, andra pris inklusive (se asterisker). Alla jämförs som pris per kWh energi (inkl. moms, pris per m3fpb inkl moms och pris per m3fub exkl moms. Hänsyn är även tagen till att veden krymper 10% när den är torkad. Datakällor för omräkningstal är Skogskunskap.se, studier av Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna samt omräkningstal till m3s från flera olika sajter.

Ladda ner som PDF-fil här:

Tabell över olika vedbitars volym- och energiinnehåll:

vedvolym och energiinnehåll
Tabell över volym- och energiinnehåll för björkved (stockar) i olika dimensioner. Alla uppgifter baseras på långved i tremeterslängder. Energivärdet baseras på ett energiinnehåll motsvarande 2600 kWh/m3fub eller 2300 kWh/m3fpb.

Ladda ner som pdf-fil här:

Föregående artikel
Finlands kolsänka kollapsar med minskad tillväxt i skogen.

Kolsänkan kollapsar i Finland men frodas i Sverige?

Nästa artikel
komponent till vindkraftstorn i trä

Vindkraftstorn av trä – studiebesök i fabriken

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack