Svensk praxis inget för EU:s artskydd

Armas Jäppinen
Åkergroda skyddad art och habitatdirektivet

Som iSkogen skrivit om så har den pågående statliga utredningen om artskydd väntat på att EU-Domstolen ska återkomma med ett förhandsavgörande till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. De skickade in fyra-fem frågor 2019 och idag 4 mars kom svaren på frågorna, som var allmänt ställda men med sin grund i ett överklagat fall i Härryda som gällde åkergrodor och tjädrar.

Språket är juridisk och indirekt, och “som man ropar i skogen får man svar” verkar också gälla i EU-domstolen. En första egen tolkning är att EU-domstolen inte anser att det finns skäl för nån speciell praxis för artskyddet oavsett vilken bevarandestatus de olika arterna har uppnått, utan reglerna gäller för alla arter som avses och är uppräknade i de bilagor som följer med art- och habitatdirektiven.

Tjäderspel artskyddet äganderätten Januariavtalets utredningar
Tjäder var en av arterna i Härrydamålet som skickades till Bryssel för ett förhandsavgörande Foto av: (Wikipedia) sighmanb – Capercaillie, CC BY 2.0

Riksmedia om Artskyddet

Sverige Radio och Dagens Nyheter har skrivit om utfallet från EU-domstolen idag och försöker tolka vad domen betyder. Sverige Radio/Ekot har fått ett uttalande från miljöjurist Anna Christiernsson på Stockholms universitet som säger till Ekot att:

– Myndigheter kommer behöva ställa större krav på olika typer av försiktighetsåtgärder än tidigare.

Sveriges radio och Dagens Nyheter har också bett Naturskyddsföreningen om en reaktion och tolkning av EU-domstolens uttalande om artskyddet, och publicerat följande citat från två olika miljöjurister:

Det man säger i domen är att skyddet gäller, oavsett om arterna är extremt hotade eller inte. Där har Sverige gjort en annan tolkning, vilket domstolen säger är felaktigt.

Rebecca Nordenstam, Naturskyddsföreningen till Sveriges Radio

Det här en väldigt positiv dom för skyddade arter och för den biologiska mångfalden. Det är glädjande att EU-domstolen tar krisen för den biologiska mångfalden på allvar.

Josia Hort, Naturskyddsföreningen till Dagens Nyheter

Sveriges Radio har också frågat Gunnar Lindén på LRF Skogsägarna som ett uttalande:

Ja jag ser det nog som ganska problematiskt i vissa avseenden. Det finns vissa arter som åkergroda till exempel, som pekas ut i det här fallet, där man säger, att även om åkergrodan är vanlig i Sverige och dess bevarandestatus inte påverkas, så får man ändå inte skada livsmiljön för den här åkergrodan. Och det kan ju försvåra markanvändning

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna till Sveriges Radio
Åkergroda skyddad art och habitatdirektivet
Åkergroda ska skyddas. Foto av: (Wikipedia) Christian Fischer

Enligt lagen.nu ska man förstå ett förhandsavgörande som följer: När en nationell domstol ska ta ställning till en EU-rättslig fråga bör de begära ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen vid oklarhet om hur rättsakterna ska tolkas. Detta ska leda till en harmoniserad rättstillämpning. Förhandsavgörandet är bindande för den nationella domstolen, och betraktas sen som en del av praxis tillsammans med övriga prejudikat.

Med andra ord, även om tolkningarna av domen för Sverige inte är klara ännu, kan den här lagstiftningen få väldigt långtgående följder för verksamheter, även om den skrevs för EU 12 och började gälla innan Sverige gick med i EU.

Föregående artikel
randbarkning barkborrar

Barkborrarna 2021 – “Inte läge att slappna av “

Nästa artikel
Kampanjsida svenska skogen

Svenska skogen – snart 200 miljoner satsade

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack